ModaTrendy

10 rzeczy marki SFERA, które musisz mieć w swojej szafie

Sfe­ra to kolej­na hisz­pań­ska modo­wa sieć nale­żą­ca do gru­py El Cor­te Ingles – euro­pej­skie­go lide­ra sprze­da­ży zało­żo­ne­go w 1940 roku,  któ­rej prio­ry­te­tem jest jak naj­lep­sza jakość, róż­no­rod­ność kolek­cji i cią­gła ich aktu­ali­za­cja, poprzez szyb­kie, wciąż…

Więcej