Styl życia

Zwiększ swoją produktywność!

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic
Zdję­cia: VERS-24

Też tak cza­sem masz? Dni wypeł­nio­ne wie­lo­ma zada­nia­mi. Nie wiesz, w co wło­żyć ręce. Masz wra­że­nie, że na wszyst­ko brak­nie Ci cza­su, ter­mi­ny upły­ną, a Ty dalej będziesz w punk­cie wyj­ścia. Mamy dla Cie­bie kil­ka życio­wych life­hac­ków, któ­re zwięk­szą Two­ją pro­duk­tyw­ność i pozwo­lą zapa­no­wać nad orga­ni­za­cją cza­su.

 • Wysy­piaj się
  Wszy­scy wie­my, że czło­wiek nie­wy­spa­ny, to czło­wiek zły i zmę­czo­ny. Dobry sen to pod­sta­wa. Jeśli wiesz, że cze­ka Cię cięż­ki dzień, połóż się wcze­śniej (w oko­li­cach godzi­ny 22:00­23:00). Przed zaśnię­ciem wywietrz pokój, nie spraw­dzaj wia­do­mo­ści na Face­bo­oku, maila lub Insta­gra­ma. Zre­lak­suj się przy książ­ce i kub­ku gorą­ce­go napo­ju. Nie jedz nic cięż­ko­straw­ne­go. Rano będziesz peł­na ener­gii.
 • Jedz zdro­wo i pij dużo wody
  Wpro­wadź do swo­jej die­ty wię­cej warzyw i owo­ców (szcze­gól­nie tych sezo­no­wych – będą bajecz­nie tanie, a pozwo­lą Ci uroz­ma­icić die­tę). Pij dużo wody, zwłasz­cza w upal­ne dni. Pozwo­li ci to utrzy­mać odpo­wied­nie nawod­nie­nie orga­ni­zmu.

IMG_0519-650

 • Zapla­nuj swój tydzień
  W nie­dzie­lę wie­czo­rem poświęć tro­chę cza­su na to, by zapla­no­wać, co musisz zro­bić w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu. Dzię­ki temu będziesz spo­koj­niej­sza i żad­ne zada­nie nie umknie Ci w cią­gu inten­syw­ne­go tygo­dnia.
 • Przy­go­tuj to­do list na każ­dy dzień
  Listę rze­czy do zro­bie­nia przy­go­tuj wie­czo­rem przed zaśnię­ciem lub rano po poran­nej kawie. Pozwo­li Ci ona zapla­no­wać dzień, podzie­lić zada­nia na te mniej i bar­dziej waż­ne. Będziesz pew­na, że o niczym nie zapo­mnisz. Zano­tuj w niej wszyst­ko, nawet pozor­nie bła­he rze­czy jak np. zaku­py spo­żyw­cze czy zro­bie­nie pra­nia.

IMG_0944-mini

 • Ścią­gnij przy­dat­ne apli­ka­cje
  Wyko­rzy­staj moż­li­wo­ści swo­je­go smartphone’a i ścią­gnij na nie­go apli­ka­cje, któ­re pozwo­lą Ci lepiej zor­ga­ni­zo­wać dzień. Listy zaku­pów, przy­po­mnie­nia, to­do lists – wszyst­ko to możesz zano­to­wać w pamię­ci swe­go tele­fo­nu, któ­ry masz zawsze przy sobie. Czę­sto apli­ka­cje na smart­pho­ne są dostęp­ne tak­że na kom­pu­ter (szcze­gól­nie w sys­te­mie Apple). W takim wypad­ku możesz zsyn­chro­ni­zo­wać urzą­dze­nia i mieć swo­je listy zawsze pod ręką.
 • Naj­pierw wyko­naj naj­trud­niej­sze zada­nia
  Jeśli począt­kiem dnia zała­twisz naj­cięż­sze spra­wy, resz­ta pój­dzie Ci o wie­le szyb­ciej. Będziesz mieć świa­do­mość, że w cią­gu dnia możesz dać sobie wię­cej luzu.
 • Wyko­nuj mak­si­mum trzy zada­nia dzien­nie
  Nie pró­buj wziąć na sie­bie jak naj­wię­cej, bo łatwiej dopad­nie Cię zmę­cze­nie i znie­chę­ce­nie. Trzy róż­ne zada­nia na dzień to mak­si­mum – nie obcią­żaj bez potrze­by swo­je­go umy­słu i orga­ni­zmu.
 • Dziel więk­sze zada­nia na mniej­sze
  Łatwiej będzie Ci np. pisać licen­cjat par­tia­mi przez dłuż­szy czas niż całość w cią­gu jed­ne­go dnia. Opra­co­wy­wa­nie mniej­szych par­tii zada­nia pozwo­li Ci utrzy­mać sku­pie­nie.
 • Wylo­guj się
  Weszłaś na fej­sa tyl­ko na pięć minut, a nagle minę­ła godzi­na? Wyłącz Face­bo­oka. Nie spraw­dzaj co pięć minut maila. Zre­zy­gnuj z prze­glą­da­nia zdjęć zna­jo­mych na Insta­gra­mie. Odrzuć wszyst­kie roz­pra­sza­cze – to wła­śnie one naj­bar­dziej zabi­ja­ją pro­duk­tyw­ność.
 • Upo­rząd­kuj prze­strzeń
  O ile przy­jem­niej będzie Ci się pra­co­wać przy upo­rząd­ko­wa­nym, czy­stym biur­ku niż przy bla­cie zawa­lo­nym sto­sem nie­po­trzeb­nych papie­rów, pusty­mi kub­ka­mi po kawie i nie­po­trzeb­ny­mi bibe­lo­ta­mi.
 •  Zrób wła­sną play­li­stę
  Łatwiej będzie Ci pra­co­wać przy muzy­ce, któ­rą lubisz i któ­ra wpra­wia Cię w dobry nastrój. Takie play­li­sty możesz uło­żyć dzię­ki takim apli­ka­cjom jak np. Spo­ti­fy.
 • Rób prze­rwy
  Nie jeste­śmy robo­ta­mi. Nikt nie jest w sta­nie pra­co­wać bez prze­rwy cały dzień. Podziel wyko­ny­wa­nie zadań na czę­ści praca­przerwa, np. 30 minut pra­cy, 15 minut prze­rwy. W trak­cie odpo­czyn­ku nie sia­daj przy kom­pu­te­rze. Tro­chę poćwicz, roz­cią­gnij cia­ło. Daj odpo­cząć oczom patrząc na pej­zaż za oknem. Wybierz się na krót­ki spa­cer lub utnij sobie drzem­kę (nie dłuż­szą niż 20 minut – to wte­dy jest naj­bar­dziej efek­tyw­na).

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *