ModaNewsroom

Zwariowane melodie – kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes®

Amerykańska marka Tommy Hilfiger oraz Warner Bros. Consumer Products po raz kolejny łączą siły i przedstawiają kapsułową kolekcję Tommy Jeans Looney Tunes® stworzoną zarówno z myślą o dorosłych, jak i dzieciach. 

Zwariowane melodie - kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes®

To nie­by­wa­łe połą­cze­nie mody i roz­ryw­ki: mie­szan­ka dwóch marek otwar­tych na nowo­cze­sność, a jed­no­cze­śnie marek z ogrom­nym dzie­dzic­twem, któ­re nie­ustan­nie napę­dza­ne są opty­mi­zmem i mło­dzień­czą ener­gią. Kolek­cja Tom­my Jeans Looney Tunes® to esen­cja sty­lu stre­etwe­aro­we­go z jed­no­cze­snym przy­bli­że­niem nowym poko­le­niom kul­to­wych posta­ci War­ner Bros., a więc Kró­li­ka Bug­sa, Kaczo­ra Duf­fy, Kanar­ka Twe­ety, Kota Syl­we­stra, Dia­bła Tasmań­skie­go, Wiluś E. Kojo­ta i Stru­sia Pędzi­wia­tra. Każ­da z nich ide­al­nie, w duchu indy­wi­du­ali­zmu uosa­bia mar­kę Tom­my Jeans – odwa­gę, śmia­łość,  róż­no­rod­ność i auten­tycz­ność. 

W kolek­cji znaj­dzie­my mnó­stwo kolo­ro­wych i zabaw­nych ubrań z domi­nu­ją­cy­mi kolo­ra­mi czer­wie­ni, bie­li i gra­na­tu, każ­de z przy­mru­że­niem oka, m.in. blu­zy o swo­bod­nym kro­ju z logo kolek­cji, skró­co­ne blu­zy z kap­tu­rem, spodnie dre­so­we, jean­so­we kurt­ki czy akce­so­ria – klap­ki base­no­we,  ple­cak, ner­ka i rybac­ki kape­lusz – wszyst­kie pokry­te spe­cjal­nym nadru­kiem Looney Tunes®. Prócz ubrań, nie mogło zabrak­nąć pod­sta­wy luź­ne­go, wygod­ne­go sty­lu, a więc spor­to­wych  sne­aker­sów. Każ­dy z pro­jek­tów będzie świet­nym uzu­peł­nie­niem gar­de­ro­by każ­de­go pew­ne­go sie­bie kolek­cjo­ne­ra i pra­gną­cych się wyróż­niać klien­tów. 

To jed­nak nie wszyst­ko, bowiem roz­sze­rze­niem współ­pra­cy mar­ki Tom­my Hil­fi­ger z War­ner Bros jest dzie­cię­ca linia Tom­my Jeans Looney Tunes®. 

Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes®

Dziew­czyn­ki znaj­dą w niej pięk­ne, błę­kit­ne ogrod­nicz­ki i jean­so­wą kurt­kę w kla­sycz­nym sty­lu, zaś chłop­cy mogą cie­szyć się wygod­ny­mi, dre­so­wy­mi spodnia­mi, swe­ter­ka­mi i blu­za­mi z kap­tu­rem ze zwie­rza­ka­mi Looney Tunes®. Nie zabra­kło tak­że licz­nych akce­so­riów, takich jak ple­cak, ner­ka czy kape­lu­sze, ide­al­nych dla małych fashio­ni­stów. 

Twa­rzą wyjąt­ko­wej kam­pa­nii zosta­li bry­tyj­scy muzy­cy – Jes­se James Solo­mon i Joy Cro­okes, sfo­to­gra­fo­wa­ni przez Jac­ka Hen­ry­ego Bridgland.

Co wię­cej, fani mar­ki Tom­my Hil­fi­ger mogą teraz dołą­czyć do rosną­cej w mediach spo­łecz­no­ścio­wych spo­łecz­no­ści Tom­my Jeans, a wszyst­ko to za pomo­cą pro­fi­li @TommyJeans.

Kap­su­ło­wa kolek­cja Tom­my Jeans Looney Tunes® jest dostęp­na od dzi­siaj, tj. 20 mar­ca 2020 r. w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz na stro­nie inter­ne­to­wej tommy.com.

Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes® Kapsułowa kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes®

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy