DesignStyl życia

Zrób to sam, czyli Wielkanoc w stylu DEKO EKO

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: dekoeko.com

postzrobsamvers24

Na ryn­ku deko­ra­cji wiel­ka­noc­nych domi­nu­ją sztucz­ne barw­ni­ki oraz goto­we koszul­ki do przy­go­to­wa­nia pisa­nek, żon­ki­le i stro­iki z two­rzyw sztucz­nych oraz nie­ja­dal­ne pla­sti­ko­we zającz­ki. A prze­cież przy odro­bi­nie wysił­ku moż­na samo­dziel­nie wycza­ro­wać pięk­ne dodat­ki w sty­lu eko. Dziś poka­że­my Wam, krok po kro­ku, jak zro­bić jeden z naj­waż­niej­szych ele­men­tów tych Świąt!

Nie musisz kupo­wać koszycz­ka na Świę­con­kę – naj­pięk­niej­szy będzie ten wła­sno­ręcz­nie wyple­cio­ny meto­dą twór­cze­go upcy­klin­gu, czy­li przy wyko­rzy­sta­niu pozor­nie bez­u­ży­tecz­nych już rze­czy. Potrzeb­ne Ci będą nie­ak­tu­al­ne maga­zy­ny, ulot­ki lub gaze­ty i nożycz­ki. To wszyst­ko! Wypla­ta­nie koszy­ków z tzw. wikli­ny maku­la­tu­ro­wej wyma­ga tro­chę cier­pli­wo­ści, ale jest pro­stym i przy­jem­nym zaję­ciem dla całej rodzi­ny.

Jak to zro­bić? Bar­dzo pro­sto!

KROK 1: Tnie­my gaze­tę na rów­ne paski, następ­nie nawi­ja­my pasek na paty­czek skrę­ca­jąc rurecz­kę. Do wyko­na­nia nie­wiel­kie­go koszy­ka potrze­ba oko­ło 50 rurek.

wik-1

KROK 2: Bie­rze­my tej samej dłu­go­ści 8 rurek i kła­dzie­my je na krzyż 4 na 4.

wik-2

KROK 3: Następ­nie bie­rze­my rur­kę i jed­nym koń­cem opla­ta­my krzyż do momen­tu kie­dy spo­tka się z dru­gim koń­cem. Do krót­sze­go koń­ca dołą­cza­my kolej­ną wkła­da­jąc rur­kę w rur­kę prze­dłu­ża­jąc ją, a następ­nie ple­cie­my w koło dwo­ma rur­ka­mi. Dalej ple­cie­my naprze­mien­nie – jed­na rur­ka dołem dru­ga górą.

wik-4

wik-5
wik-6
wik-8
wik-9

Na począt­ku opla­ta­my po dwie rur­ki kon­struk­cyj­ne. W ten spo­sób two­rzy­my den­ko koszycz­ka.

KROK 4: Kie­dy uzna­my, że wiel­kość den­ka koszy­ka jest wystar­cza­ją­cą zagi­na­my rur­ki do góry i ple­cie­my dalej w górę.

wik-10-2

KROK 5: Jeśli chce­my zakoń­czyć koszyk, zagi­na­my rur­ki kon­struk­cyj­ne przez dwie kolej­ne, przed pierw­szą, za dru­gą wycho­dząc na zewnątrz koszy­ka i tak w koło. Wysta­ją­ce na zewnątrz koń­ców­ki obci­na­my.

wik-11-2

KROK 9: Goto­wy koszyk może­my poma­lo­wać lakie­rem bez­barw­nym lub kry­ją­cym na dowol­ny kolor.

——-
Tuto­rial przy­go­to­wa­ła współ­pra­cu­ją­ca z Deko­eko Agniesz­ka Mucha z pra­cow­ni Twór­czej Muchos­fe­ra.
Goto­we przed­mio­ty z wikli­ny papie­ro­wej i innych eko-mate­ria­łów znaj­dziesz na Dekoeko.com

_____

DOSTĘPNE:
dekoeko.com
POLECAJCIE:

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *