Uroda

Zmarszczki mimiczne – jak im zapobiegać

Zmarszczki mimiczne powstają, gdy się uśmiechamy i gdy się złościmy. Musielibyśmy całkowicie pozbyć się emocji, aby te nie pojawiały się na naszej twarzy. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki, którym zmniejszymy ich widoczność.

Zmarszczki mimiczne - jak im zapobiegać

Zdję­cia: Fleur Kaan z Unsplash

Zmarszcz­ki mimicz­ne to drob­ne bruz­dy na twa­rzy, naj­czę­ściej w oko­li­cy oczu i ust, któ­re z wie­kiem, wraz z utra­tą kola­ge­nu, powięk­sza­ją się. Ich głę­bo­kość i ulo­ko­wa­nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ne z try­bem życia.

Jak powstają zmarszczki mimiczne

Ci z nas, któ­rzy stro­nią od oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych będą mie­li więk­sze zmarszcz­ki mimicz­ne w oko­li­cy oczu, zaś oso­by, któ­re palą, będą dostrze­gać je w bruz­dach noso­wo-war­go­wym. 

W zapo­bie­ga­niu zmarszcz­kom mimicz­nym bar­dzo waż­ne jest więc zwró­ce­nie uwa­gi na naszą mimi­kę. Nie cho­dzi jed­nak o to, aby prze­stać się zupeł­nie uśmie­chać, ale raczej wyeli­mi­no­wać nega­tyw­ne czyn­ni­ki lub je zmniej­szyć – na przy­kład dostrze­gać gry­mas pod­czas czy­ta­nia i sta­rać się go kontrolować.

Zmarszcz­ki mimicz­ne two­rzą się nie tyl­ko z powo­du czę­ste­go uży­wa­nia okre­ślo­nych mię­śni twa­rzy. Sta­ją się widocz­ne z wie­kiem, gdy skó­ra robi się cień­sza. Uby­wa w niej kola­ge­nu, ela­sty­ny i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. 

Jak zapobiec zmarszczkom mimicznym

Bar­dzo waż­ne jest, aby dostar­czać skó­rze nie­zbęd­nych skład­ni­ków regu­lar­nie, a im wcze­śniej zacznie­my pro­fi­lak­ty­kę prze­ciw­zmarszcz­ko­wą, tym lepiej dla nas. Po 21 roku życia zauwa­żal­ny jest wyraź­ny spa­dek stę­że­nia kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w skó­rze, dla­te­go już 20-lat­ki powin­ny zacząć sto­so­wać kre­my, aby zni­we­lo­wać powsta­wa­nie zmarszczek.

Po 30-stce war­to zacząć sto­so­wać skład­ni­ki sty­mu­lu­ją­ce pro­duk­cje kola­ge­nu w skó­rze, na przy­kład wita­mi­ny C, E i A. W każ­dym wie­ku za to war­to szu­kać w kre­mach reti­no­lu, ela­sty­ny i pep­ty­dów oraz skład­ni­ków nawad­nia­ją­cych i nawil­ża­ją­cych skórę.

W zapo­bie­ga­niu zmarszcz­kom mimicz­nym pomo­że tak­że codzien­ny masaż twa­rzy, na przy­kład mod­na ostat­nio joga twa­rzy. Nawet pod­czas każ­do­ra­zo­we­go nakła­da­nia serum lub kre­mu może­my wyko­nać krót­ką sesję masa­żu, któ­ra nie­co roz­pro­stu­je mimicz­ne zmarszcz­ki. 

Z pomo­cą przyj­dzie nam tak­że rol­ler kwar­co­wy lub jade­ito­wy. Prze­su­wa­nie zim­nym rol­le­rem od dołu do góry pobu­dza krą­że­nie, co przy­czy­nia się też do zmniej­sze­nia zmarsz­czek. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy