Uroda

Zmarszczki marionetkowe – skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Zmarszczki marionetkowe nazywane są także zmarszczkami smutku. Częściej pojawiają się u tych, którzy mają tendencję do smucenia się i złoszczenia, a więc kierowania kącików ust do dołu. Tendencję do ‘marionetek’ można jednak również odziedziczyć.

Zmarszcz­ki mario­net­ko­we to cha­rak­te­ry­stycz­ne bruz­dy po obu stro­nach bro­dy, któ­re bie­gną od kąci­ków ust ku doło­wi. Ich powsta­wa­niu sprzy­ja zarów­no wiek, gra­wi­ta­cja, jak i nie­od­po­wied­nia pielęgnacja.

Zmarszczki marionetkowe - skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Zdję­cia: LOGAN WEAVER z Unsplash

Przyczyny powstawania zmarszczek marionetkowych

Zda­rza się, że zmarszcz­ki mario­net­ki zaczy­na­ją być widocz­ne tuż po nagłym schud­nię­ciu, i to nie­za­leż­nie od wie­ku. Ma to zwią­zek ze zbyt szyb­ką reduk­cją tkan­ki pod­skór­nej i utra­tą jędr­no­ści skó­ry – policz­ki dosłow­nie idą w dół i powo­du­ją powsta­wa­nie widocz­nych bruzd. Nie­któ­rzy jed­nak już od uro­dze­nia mają ten­den­cję do mario­ne­tek, a wraz z wie­kiem sta­ją się one po pro­stu bar­dziej widocz­ne, dzia­ła tu więc po pierw­sze gene­ty­ka, a po dru­gie gra­wi­ta­cja. Zmarszcz­ki mario­net­ko­we są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla posia­dacz­ki trój­kąt­nej i podłuż­nej twa­rzy. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że są wady zgry­zu, im dalej wysu­nię­ta gór­na war­ga i cof­nię­ta dol­na, tym więk­sze ryzy­ko powsta­wa­nia z cza­sem widocz­nych bruzd mię­dzy policz­ka­mi a bro­dą. 

Jak zapobiegać zmarszczkom marionetkowym

Zmarszcz­kom mario­net­ko­wym może­my w efek­tyw­ny spo­sób zapo­bie­gać odpo­wied­nią pie­lę­gna­cją, o ile oczy­wi­ście zare­agu­je­my dość szyb­ko. Zale­ca się, aby kura­cje prze­ciw­sta­rze­nio­we z skład­ni­ka­mi sty­mu­lu­ją­cych pro­duk­cję ela­sty­ny i kola­ge­nu zaczy­nać w wie­ku oko­ło 25 lat. Bruz­dy mario­net­ki, tak jak kurze łap­ki pod ocza­mi, nale­ży nawil­żać i sto­so­wać kre­my boga­te w skład­ni­ki aktyw­ne – kwas hia­lu­ro­no­wy, pep­ty­dy, koen­zym Q10, wita­mi­nę E. 

Jak pozbyć się zmarszczek marionetkowych

Pomoc­ne mogą oka­zać się peelin­gi che­micz­ne wyko­na­ne u kosme­tycz­ki np. z reti­no­lem lub kwa­sem mig­da­ło­wym. Seria zabie­gów sku­tecz­nie złusz­czy skó­rę i zmniej­szy widocz­ność zmarsz­czek, tak­że tych marionetkowych.

Widocz­ne efek­ty da regu­lar­ne wyko­ny­wa­nie ćwi­czeń mię­śni twa­rzy, czy­li tak zwa­na joga twa­rzy. W unie­sie­niu kąci­ków ust pomo­że nabie­ra­nie powie­trza w usta i prze­su­wa­nie nim wewnątrz jamy ust­nej, tak aby wypchnąć war­gi i bro­dę, albo robie­nie dziób­ka. Nie bez zna­cze­nia jest jed­nak nasza mimi­ka. Jeśli sta­le kąci­ki ust są skie­ro­wa­ne ku doło­wi, nie unik­nie­my w przy­szło­ści tego rodza­ju zmarsz­czek. Aby zmie­nić ten nawyk war­to przez kil­ka­na­ście minut dzien­nie nosić tuż za gór­ny­mi dwój­ka­mi ołó­wek lub słom­kę. W ten spo­sób nauczy­my mię­śnie uno­sić policz­ki i war­gi oraz nie­co oszu­ka­my grawitację.

Naj­lep­sze efek­ty w pozby­ciu się mario­ne­tek przy­nie­sie wizy­ta w gabi­ne­cie medy­cy­ny este­tycz­nej. Wpro­wa­dze­nie kil­ku mili­li­trów kwa­su hia­lu­ro­no­we­go pod skó­rę dosłow­nie “roz­pra­so­wu­je” zmarszcz­ki na kil­ka mie­się­cy. Inną meto­dą, nie­co bar­dziej inwa­zyj­ną, są tak zwa­ne nici, któ­re uno­szą policz­ki i war­gi, a efek­ty utrzy­mu­ją się oko­ło roku. Jeden i dru­gi zabieg to koszt od kil­ku­set do tysią­ca zło­tych. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy