Moda

ZALANDO – EKOLOGICZNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE DO 2020 ROKU

Zalando​, wiodąca platforma modowo-lifestylowa, podejmuje kolejny ważny krok w celu minimalizowania swojego wpływu na środowisko – plastikowe torby na produkty z oferty Beauty zostają od teraz zastąpione papierowymi co pozwoli na zredukowanie zużycia plastiku niemal o 9,5 tys. kg rocznie. Do 2020 roku spółka zobowiązuje się zaś do całkowitej wymiany materiałów opakowaniowych na ekologiczne, w 100 proc. pochodzące z recyklingu.

zalando opokowania

Obec­nie pro­wa­dzi­my pro­ces zamia­ny pla­sti­ko­wych toreb, w któ­rych dostar­cza­ne są pro­duk­ty kosme­tycz­ne (tzw. “Beau­ty bags”) na papie­ro­we. W tym momen­cie, jeśli klient zamó­wi na przy­kład szmin­kę i tusz do rzęs, paku­je­my te dwa pro­duk­ty w wyście­ła­ną pla­sti­ko­wą tor­bę i umiesz­cza­my je w naszym pudeł­ku Zalan­do. Arty­ku­ły uro­do­we wyma­ga­ją dodat­ko­wej ochro­ny, ponie­waż są bar­dzo deli­kat­ne. Dla naszych “Beau­ty Bags” zna­leź­li­śmy jed­nak alter­na­ty­wę wyko­na­ną z papie­ru, któ­ra pocho­dzi w 100 pro­cen­tach z recy­klin­gu i któ­rą moż­na użyć ponow­nie do innych celów. Jed­no­cze­śnie wpro­wa­dzi­li­śmy tak zwa­ne poly­bags, cien­kie ręka­wy ochra­nia­ją­ce tek­sty­lia, wyko­na­ne w ponad 60 pro­cen­tach z recy­klin­go­wa­ne­go pla­sti­ku. Zmia­ny te zmniej­szą nasze zuży­cie two­rzyw sztucz­nych nie nada­ją­cych się do recy­klin­gu o oko­ło 625,6 ton w porów­na­niu z rokiem ubie­głym.” – ​mówi Uwe Stre­iber odpo­wie­dzial­ny za obszar Pac­ka­ging Mana­ge­ment w Zalan­do SE.

Dla Zalan­do opa­ko­wa­nia to jeden z naj­bar­dziej stra­te­gicz­nych tema­tów w całym e‑commerce. Według badań kwe­stia ta jest tak­że waż­na dla pol­skich kon­su­men­tów – aż 77 pro­cent z nich chcia­ło­by bar­dziej eko­lo­gicz­ne­go spo­so­bu trans­por­tu zama­wia­nych towa­rów.

Opa­ko­wa­nia są pierw­szym, więc jed­nym z naj­waż­niej­szych punk­tów kon­tak­tu z klien­ta­mi. Jest to jed­nak zło­żo­ny temat – dąży­my do zmniej­sze­nia licz­by zuży­wa­nych mate­ria­łów i uczy­nie­nia ich bar­dziej przy­ja­zny­mi dla śro­do­wi­ska, ale musi­my rów­nież zapew­nić odpo­wied­nią ochro­nę pro­duk­tów w dro­dze do klien­ta. Jako plat­for­ma, mamy wpływ na to jakich surow­ców uży­wa­my oraz może­my dosto­so­wy­wać nasze pro­ce­sy w taki spo­sób, aby zmniej­szyć ich zuży­cie. Dzię­ki temu roz­wią­zu­je­my dwa pro­ble­my śro­do­wi­sko­we: ogra­ni­cza­my emi­sję dwu­tlen­ku węgla oraz licz­bę odpa­dów.” – m​ówi Uwe Stre­iber.

W ramach swo­jej stra­te­gii ochro­ny kli­ma­tu Zalan­do zain­we­sto­wa­ło też w tor­by, w któ­rych prze­sy­ła­ne są ubra­nia, zamie­nia­jąc suro­wiec z pla­sti­ku na two­rzy­wo w 80 proc. pocho­dzą­ce z recy­klin­gu (PCR), oszczę­dza­jąc tym samym do 40 proc. emi­sji dwu­tlen­ku węgla na kilo­gram. Ze wzglę­du na wyso­ką zawar­tość mate­ria­łu PCR, tor­by wysył­ko­we Zalan­do otrzy­ma­ły cer­ty­fi­kat Blue Angel ozna­cza­ją­cy, że speł­nia­ją one wyso­kie stan­dar­dy w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska, zdro­wia i wydaj­no­ści.

Według fir­my przy­szło­ścią opa­ko­wań sto­so­wa­nych w e‑commerce mogło­by być rów­nież ich ponow­ne wyko­rzy­sta­nie. Uży­cie mate­ria­łów pocho­dzą­cych z odpa­dów pozwa­la na zmniej­sze­nie emi­sji CO2 oraz wydłu­że­nie cyklu życia ory­gi­nal­ne­go surow­ca. Kie­ru­jąc się tą ideą fir­ma pla­nu­je prze­pro­wa­dzić pilo­taż roz­wią­za­nia z opa­ko­wa­nia­mi wie­lo­krot­ne­go użyt­ku.

Dodat­ko­wo w 2018 r. Zalan­do zre­du­ko­wa­ło emi­sję dwu­tlen­ku węgla o 16 proc. i prze­sta­wi­ło się na pra­wie w 100 proc. eko­lo­gicz­ną ener­gię w cen­trach logi­stycz­nych w Pol­sce. Wyko­rzy­stu­jąc doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie mody i tech­no­lo­gii Zalan­do chce sty­mu­lo­wać zmia­ny w bran­ży w tym zakre­sie.

Tekst/zdjęcia: Zalan­do, mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy