NewsroomUroda

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego FILLDERMA FILLERS od Mediderma

Synteza kwasu hialuronowego przez organizm zaczyna spadać już po 25. roku życia. Następstwami tego nieuchronnego procesu są pierwsze zmarszczki, utrata jędrności skóry oraz naturalnego blasku. Czy przywrócenie młodzieńczego wyglądu jest możliwe? TAK! Odpowiedzią na potrzeby naszej skóry są najnowsze wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego FILLDERMA FILLERS od Mediderma.

 

wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego FILLDERMA FILLERS od Mediderma

 

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SIECIOWANIA 3D-GHA

Nowe wypeł­nia­cze FILLDERMA skła­da­ją się z naj­wyż­szej czy­sto­ści kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, któ­ry jest pod­da­wa­ny inno­wa­cyj­ne­mu pro­ce­so­wi sie­cio­wa­nia – 3D Growth Hyalu­ro­nic Acid (3D-GHA). Ten dłu­go­trwa­ły pro­ces prze­pro­wa­dza­ny jest w niskiej tem­pe­ra­tu­rze, w trak­cie któ­re­go połą­czo­ne zosta­ją 3 rodza­je łań­cu­chów kwa­su hia­lu­ro­no­we­go o róż­nej masie czą­stecz­ko­wej – bar­dzo wyso­kiej, wyso­kiej i małej. W ten spo­sób powsta­ją trój­wy­mia­ro­we czą­stecz­ki, pozwa­la­ją­ce na zasto­so­wa­nie mini­mal­nej ilo­ści BDDE – sub­stan­cji sto­so­wa­nej pod­czas sie­cio­wa­nia. Zasto­so­wa­nie w wypeł­nia­czach FILLDERMA czą­ste­czek kwa­su hia­lu­ro­no­we­go o róż­nej masie zapew­nia lep­szą inte­gra­cję pre­pa­ra­tu z tkan­ka­mi. Żele na bazie HA o mak­sy­mal­nej czy­sto­ści są wyso­ce spój­ne i bar­dziej odpor­ne na degra­da­cję. 

ODMŁODZENIE STARZEJĄCYCH SIĘ FIBROLASTÓW DZIĘKI TECHNOLOGII GHA 

FILLDERMA ma nie tyl­ko dzia­ła­nie wypeł­nia­ją­ce, ale wpły­wa także:

  • na uwal­nia­nie czyn­ni­ków wzro­stu, 
  • pobu­dze­nie fibroblastów.
  • sty­mu­la­cję syn­te­zy kola­ge­nu i ela­sty­ny, 
  • na wie­lo­po­zio­mo­we nawil­że­nie. 

Fibro­bla­sty odpo­wie­dzial­ne są za syn­te­zę kola­ge­nu, a z upły­wem cza­su ich aktyw­ność sta­je się coraz mniej­sza. W przy­wró­ce­niu mło­dzień­cze­go bla­sku pomo­że gama wypeł­nia­czy FILLDERMA – kwas hia­lu­ro­no­wy zawar­ty w pre­pa­ra­tach dosko­na­le inte­gru­je się z tkan­ka­mi, przez co zapew­nia natu­ral­ne efekty.

PORTFOLIO FILLDERMA FILLERS 

Gama FILLDERMA FILLERS skła­da się z 4 pre­pa­ra­tów: FILLDERMA REVITALIZE, FILLDERMA KISS, FILLDERMA HARMONIZE oraz FILLDERMA VOLUMIZE. Holi­stycz­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji skó­ry pozwa­la uzy­skać zauwa­żal­ny i dłu­go­trwa­ły efekt, dla­te­go fil­le­ry wyko­rzy­stu­je się w inno­wa­cyj­nych tech­ni­kach łączo­nych.  

  • FILLDERMA REVITALIZE (16 mg/ml) – REWITALIZACJA SKÓRY  

Nie­usie­cio­wa­ny kwas hia­lu­ro­no­wy zawie­ra­ją­cy czą­stecz­ki o pię­ciu róż­nych masach czą­stecz­ko­wych, dosko­na­le nawil­ża i pobu­dza fibro­bla­sty. Wska­za­ny w rewi­ta­li­za­cji odwod­nio­nej skó­ry twa­rzy, szyi, dekol­tu i rąk.

TECHNIKI ŁĄCZONE

Holi­stycz­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji skó­ry pozwa­la uzy­skać zauwa­żal­ny i dłu­go­trwa­ły efekt. FILLDERMA REVITALIZE dosko­na­le spraw­dza się w połą­cze­niu z zabie­ga­mi mikro­na­kłu­wa­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go urzą­dze­niem STYLUS NANOPORE 02. Po zabie­gu skó­ra jest zre­ge­ne­ro­wa­na, popra­wia się prze­zna­skór­ko­we wchła­nia­nie produktów.

  • FILLDERMA KISS (25 mg/ml) – POWIĘKSZANIE I MODELOWANIE UST 

Usie­cio­wa­ny kwas hia­lu­ro­no­wy sta­no­wią­cy kom­bi­na­cję czą­ste­czek o dwóch róż­nych masach czą­stecz­ko­wych. Ela­stycz­ny, dedy­ko­wa­ny do wypeł­nia­nia bar­dzo rucho­mych tka­nek, takich jak obszar wokół ust. Wska­za­ny do powięk­sza­nia i mode­lo­wa­nia ust.

TECHNIKI ŁĄCZONE

FILLDERMA KISS war­to łączyć z peelin­giem FERULAC Dubai Lips Peel. Pod­czas zabie­gu, w któ­rym połą­czo­ne zosta­ją dwie pro­ce­du­ry, moż­na nie tyl­ko powięk­szyć i wymo­de­lo­wać usta, ale rów­nież dotle­nić je, nawil­żyć i popra­wić ukrwie­nie. Zasto­so­wa­nie Feru­lac Dubai Lips Peel wydłu­ża dzia­ła­nie FILLDERMA KISS, przez co pacjen­ci mogą cie­szyć się dłu­go­trwa­ły­mi efektami.

  • FILLDERMA HARMONIZE (25 mg/ml) – REDUKCJA ZMARSZCZEK I WYPEŁNIENIE 

Usie­cio­wa­ny kwas hia­lu­ro­no­wy będą­cy kom­bi­na­cją czą­ste­czek o trzech róż­nych masach czą­stecz­ko­wych. Szyb­ko inte­gru­je się z tkan­ka­mi i zapew­nia natu­ral­ne efek­ty. Nada­je się do wypeł­nia­nia śred­nich i głę­bo­kich zmarsz­czek, dosko­na­le radzi sobie z wypeł­nia­niem fałd noso­wo – war­go­wych i linii mario­net­ki. 

TECHNIKI ŁĄCZONE

FILLDERMA HARMONIZE ide­al­nie łączy się z zabie­ga­mi z wyko­rzy­sta­niem peelin­gów che­micz­nych. Połą­cze­nie kwa­su hia­lu­ro­no­we­go z peelin­ga­mi o dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym poma­ga zre­du­ko­wać zmarszcz­ki i efek­ty fotostarzenia.

  • FILLDERMA VOLUMIZE (25 mg/ml) – UNIESIENIE I NAPIĘCIE SKÓRY 

Usie­cio­wa­ny kwas hia­lu­ro­no­wy skła­da­ją­cy się z czą­ste­czek o dwóch róż­nych masach czą­stecz­ko­wych. Zapew­nia efekt unie­sie­nia, napię­cia przy zacho­wa­niu nie­zbęd­nej ela­stycz­no­ści skó­ry. Wska­za­ny do przy­wra­ca­nia obję­to­ści w oko­li­cy kości policz­ko­wych, policz­ków i korek­cji pod­bród­ka, nosa.

TECHNIKI ŁĄCZONE

FILLDERMA VOLUMIZE moż­na połą­czyć z zasto­so­wa­niem PHOTOSES 150, wyko­rzy­stu­ją­ce­go tech­no­lo­gię LED. Pacjen­ci zauwa­ża­ją natych­mia­sto­we dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i w dal­szej tera­pii prze­ciw­sta­rze­nio­wej. 

POLSKA PREMIERA WYPEŁNIACZY FILLDERMA FILLERS 

4 mar­ca br. w war­szaw­skim Hote­lu Bel­lot­to mia­ła miej­sce  pre­mie­ra wypeł­nia­czy FILLDERMA. O wła­ści­wo­ściach pre­pa­ra­tów i tech­ni­kach łączo­nych sto­so­wa­nych w róż­nych zabie­gach opo­wie­dzie­li nie tyl­ko naj­lep­si spe­cja­li­ści medy­cy­ny este­tycz­nej w Pol­sce, ale rów­nież dr Gabriel Ser­ra­no – twór­ca mar­ki Medi­der­ma i Ses­der­ma. Pozo­sta­li pre­le­gen­ci spo­tka­nia to: dr Car­men Faus, dr Elż­bie­ta Kowal­ska – Olędz­ka, dr Alek­san­dra Jagiel­ska oraz dr Ewa Rybic­ka. Wśród gości zna­leź­li się leka­rze z kra­ju i zza gra­ni­cy oraz przed­sta­wi­cie­le mediów.

Od lewej: dr Carmen Faus, dr Elżbieta Kowalska – Olędzka, dr Aleksandra Jagielska, dr Ewa Rybicka, dr Gabriel Serrano (twórca marki Mediderma i Sesderma)

Od lewej: dr Car­men Faus, dr Elż­bie­ta Kowal­ska – Olędz­ka, dr Alek­san­dra Jagiel­ska, dr Ewa Rybic­ka, dr Gabriel Ser­ra­no (twór­ca mar­ki Medi­der­ma i Sesderma)

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy: ochrona skóry przed wolnymi rodnikami

Anty­ok­sy­dan­ty sta­no­wią naszą broń w wal­ce z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi – ale czym dokład­nie są i jak korzyst­nie wpły­wa­ją na naszą skó­rę? Wol­ne rod­ni­ki, zwa­ne tak­że utle­nia­cza­mi, to czą­stecz­ki, któ­re posia­da­ją co naj­mniej jeden nie­spa­ro­wa­ny elek­tron. Chociaż…
Więcej
Uroda

Komplementarna pielęgnacja Anti-Aging z marką MEDIDERMA

Drob­ne zmarszcz­ki i pogłę­bio­ne linie mimicz­ne to sygnał wysy­ła­ny od Two­jej skó­ry: zadbaj o mnie! Gdy do tego odczu­wasz, że sta­je się ona sucha, szorst­ka i ma nie­rów­no­mier­ny kolo­ryt, war­to poszu­kać pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia. Mar­ka Medi­der­ma stworzyła…
Więcej