ArchitekturaDesignStyl życia

Wnętrze Roku SAW 2019. Niezależny konkurs dla architektów wnętrz

Stowarzyszenie Architektów Wnętrz podjęło się stworzenia konkursu, którego celem jest wyłonienie, a następnie prezentacja najlepszych projektów polskich architektów wnętrz, zrealizowanych w latach: 2015 – 2018. Łączna pula nagród w dwóch kategoriach konkursowych: wnętrze publiczne oraz wnętrze mieszkalne wynosi 100 000 zł.

Wnętrze Roku SAW 2019. Niezależny konkurs dla architektów wnętrz

Wnę­trze Roku SAW 2019

Kon­kurs Wnę­trze roku SAW ma szan­sę stać się jed­ną z naj­bar­dziej opi­nio­twór­czych ini­cja­tyw skie­ro­wa­nych do archi­tek­tów. Sygno­wa­ny naj­lep­szy­mi nazwi­ska­mi w bran­ży, od same­go począt­ku cie­szy się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem i uzna­niem całe­go śro­do­wi­ska pro­jek­to­we­go. Przed­się­wzię­ciu przy­świe­ca myśl archi­tek­ta i pisa­rza Fran­ka Lloy­da Wri­gh­ta „Idea jest zba­wie­niem dzię­ki wyobraź­ni”.  

SAW sta­wia na profesjonalizm

W Kon­kur­sie wystar­to­wać mogą archi­tek­ci i archi­tek­ci wnętrz oraz pro­jek­tan­ci, któ­rzy zawo­do­wo zaj­mu­ją się archi­tek­tu­rą, a tak­że posia­da­ją wła­ści­we dla zawo­du wykształ­ce­nie wyż­sze. SAW cze­ka na pro­jek­ty zgła­sza­ne przez uczest­ni­ków indy­wi­du­al­nych oraz gru­po­wych, wła­da­ją­cych peł­nią praw autor­skich do swo­ich pro­po­zy­cji. Jeże­li dany pro­jekt jest owo­cem pra­cy kil­ku auto­rów, wów­czas w zgło­sze­niu powin­ni zostać uwzględ­nie­ni wszy­scy zaan­ga­żo­wa­ni projektanci.

Na wygra­ną w ple­bi­scy­cie mają szan­sę prze­strze­nie peł­ne inspi­ru­ją­ce­go desi­gnu, o wyjąt­ko­wych walo­rach este­tycz­nych i funk­cjo­nal­nych – odkryw­cze pro­jek­ty, mogą­ce być dro­go­wska­zem dla całej bran­ży. Juro­rzy będą oce­niać zgło­szo­ne pro­po­zy­cje pod wzglę­dem jako­ści, pozio­mu, umie­jęt­no­ści reali­za­cji oraz wykonania.

Wnętrze Roku SAW 2019

W skład Jury pierw­szej edy­cji wej­dą: Szy­mon Bro­dziak (foto­graf), Bazy­li Kra­su­lak (pro­fe­sor ASP, pro­jek­tant gra­fi­ki użyt­ko­wej i wnętrz), Kata­rzy­na Kuo-Sto­lar­ska (archi­tekt), Bibian­na Ste­in-Osta­szew­ska (archi­tekt wnętrz, współ­za­ło­ży­ciel­ka SAW) oraz Anna Woj­czyń­ska (archi­tekt wnętrz). Jury będzie obra­do­wać  pod prze­wod­nic­twem Rober­ta Maj­ku­ta (desi­gner, eks­pert w pro­jek­to­wa­niu dla biz­ne­su). Funk­cję Komi­sa­rza Kon­kur­su po stro­nie SAW obej­mu­je archi­tekt Jacek Tryc. 

Nagro­dy

Zgło­sze­nia kon­kur­so­we moż­na prze­sy­łać do 1 wrze­śnia 2019 roku dro­gą mailo­wą na adres: konkurs@saw.org.pl. Zwy­cięz­cy oby­dwu kate­go­rii otrzy­ma­ją nagro­dy w wyso­ko­ści 30 000 zł. Zapla­no­wa­no tak­że gra­ty­fi­ka­cje dla zdo­byw­ców dru­gich i trze­cich miejsc. Łącz­na pula nagród prze­wi­dzia­na w kon­kur­sie prze­kra­cza 100 000 zł. Nagro­dy fina­ło­we zosta­ną prze­ka­za­ne pod­czas uro­czy­stej gali w listo­pa­dzie 2019, a wyda­rze­niu będzie towa­rzy­szy­ła wysta­wa naj­le­piej oce­nio­nych pro­jek­tów.

Nie­za­leż­ność

Nie­za­leż­ność kon­kur­su potwier­dza m. in. brak moż­li­wo­ści uwzględ­nia­nia w oce­nie pro­jek­tu zasto­so­wa­nia roz­ma­itych marek i pro­duk­tów. Na wer­dykt nie mogą rów­nież wpły­wać Part­ne­rzy. Z kon­ku­ren­cji wyłą­cze­ni są Zało­ży­cie­le SAW oraz człon­ko­wie Jury. 

Mece­na­sem Kon­kur­su jest Pro­fim.

Part­ne­rzy kon­kur­su: Cosen­ti­no, Mesme­tric, ABB, Bar­li­nek, Vibia, Ges­si, Dura­vit, Novel­li­ni

Part­ne­rzy wspie­ra­ją­cy: Home­bo­ok, War­saw Home

Głów­ny patro­nat medial­ny: Elle, Elle Deco­ra­tion 

Patro­ni medial­ni: ARCHITEKTURA, ARCH, Architektura&Biznes, Czas na Wnę­trze, Dobre Wnę­trze, LABEL, Design Ali­ve, Point of Design, Weran­da, Whi­te­MAD, Archimania.pl, Archinea.pl, Designteka.pl, Exspace.pl, Infoarchitekta.pl, Magazif.com, OKK!

Part­ne­rzy mery­to­rycz­ni: SARP, ASP Warszawa

Dodat­ko­we infor­ma­cje: www.saw.org.pl  / www.okkpr.pl 

Tekst/grafiki: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy