Uroda

Włosy średnioporowate – charakterystyka i pielęgnacja 

Włosy średnioporowate to najpopularniejszy rodzaj włosów. Można je nazwać włosami normalnymi bo nie mają dużej tendencji do przesuszania tak jak włosy wysokoporowate, ani nie są tak podatne na obciążenia jak niskopory. Nie oznacza to jednak, że nie wymagają specjalnej pielęgnacji.

Włosy średnioporowate - charakterystyka i pielęgnacja 

Zdję­cia: Cla­ris­sa Schre­iner z Unsplash

Wło­sy śred­nio­po­ro­wa­te to dla jed­nych stan przej­ścio­wy w docho­dze­niu do pasm o moc­no zamknię­tej łusce, dla innych to speł­nie­nie marzeń po wie­lo­mie­sięcz­nej wal­ce z wyso­ko­po­ro­wa­ty­mi. Jesz­cze inni takie wło­sy mają przez całe życie, war­to jed­nak wie­dzieć, że nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja i licz­ne zabie­gi mogą osła­bić ich kon­dy­cję. 

Jak rozpoznać włosy średnioporowate

Skąd wie­dzieć, że moje wło­sy są śred­nio­po­ro­wa­te? Pla­su­ją się one dokład­nie pomię­dzy moc­no znisz­czo­ny­mi wło­sa­mi o otwar­te łusce, a wło­sa­mi gru­by­mi i gład­ki­mi. Co wię­cej, mają wie­le cech i wyso­ko i nisko­po­rów. W dodat­ku, śred­nio­po­ro­wa­ta może być tyl­ko część wło­sów – na przy­kład w wyni­ku roz­ja­śnia­nia grzyw­ka i pasma z przo­du mogą być bar­dziej znisz­czo­ne i wyma­gać nie­co innej pie­lę­gna­cji. Może­my jed­nak wyróż­nić kil­ka cech cha­rak­te­ry­stycz­nych, któ­re z regu­ły doty­czą śred­nio­po­ro­wa­tych włosów.

Takie wło­sy są podat­ne na sty­li­zo­wa­nie na gorą­co. W doty­ku są mięk­kie, czę­sto gdy same schną falu­ją się, a nawet krę­cą. Cał­ko­wi­te wysu­sze­nie zaj­mu­je im od 2 do 4 godzin. Mogą wyda­wać się cien­kie, ale nie łamią się i nie roz­dwa­ja­ją nad­mier­nie. Mają ten­den­cję do elek­try­zo­wa­nia się i prze­tłusz­cza­nia się od skó­ry. Takie wło­sy moż­na naj­czę­ściej spo­tkać u małych dzie­ci. 

Pielęgnacja włosów średnioporowatych

Mimo że śred­nio­po­ry mają cechy nie­mal wszyst­kich grup wło­sów, nie są wca­le trud­niej­sze w pie­lę­gna­cji (w prze­ci­wień­stwie do na przy­kład cery mie­sza­nej). Mają tyl­ko tro­chę uchy­lo­ne łuski wło­sa, więc nie tra­cą nad­mier­nie wody. Z dru­giej stro­ny łatwiej dzię­ki temu dotrzeć do nich z sub­stan­cja­mi odżyw­czy­mi. 

Dba­jąc o wło­sy śred­nio­po­ro­wa­te bar­dzo waż­ne jest trzy­ma­nie się rów­no­wa­gi PEH. Sto­so­wa­nie naprze­mien­nie odży­wek emo­lien­to­wych, pro­te­ino­wych i humek­tan­to­wych pozwo­li zacho­wać je w dobrej kon­dy­cji. 

War­to też wziąć pod uwa­gę indy­wi­du­al­ne pre­fe­ren­cje i to, na co nasze wło­sy reagu­ją naj­le­piej. Jed­ne z nas o wło­sach śred­nio­po­ro­wa­tych będą potrze­bo­wa­ły dużo humek­tan­tów, inne pod wpły­wem pro­te­in będą zauwa­ża­ły nad­mier­ne pusze­nie się wło­sów, a jesz­cze inne będą potrze­bo­wa­ły wię­cej emo­lien­tów, aby nie­co docią­żyć pasma.

To, co lubią wszyst­kie wło­sy śred­nio­po­ro­wa­te to ole­jo­wa­nie na pod­kład. Na suche lub lek­ko wil­got­ne pasma nakła­da­my humek­tan­ty – miód lub alo­es, a następ­nie na to apli­ku­je­my olej do wło­sów śred­nio­po­ro­wa­tych: arga­no­wy, maka­da­mia, ze słod­kich mig­da­łów. Taką mie­szan­kę pozo­sta­wia­my na wło­sach nawet na całą noc, a następ­nie emul­gu­je­my wło­sy emo­lien­to­wą odżyw­ką i myje­my deli­kat­nym szam­po­nem. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy