Styl życia

Właściwości imbiru 

Imbir to roślina o liściastych łodygach i żółtawozielonych kwiatach. Przyprawa imbirowa pochodzi z korzeni tej rośliny. Od dawnych czasów ludzie używali imbiru w kuchni i medycynie. Jest to popularny, domowy środek na nudności, ból brzucha oraz inne problemy zdrowotne. W żywności i napojach imbir stosowany jest jako środek aromatyzujący, natomiast w produkcji jako składnik zapachowy w mydłach i kosmetykach.

Właściwości imbiru 

Zdję­cia: Joce­lyn Mora­les z Unsplash

Prze­ciw­u­tle­nia­cze i inne skład­ni­ki odżyw­cze zawar­te w imbi­rze mogą pomóc w zapo­bie­ga­niu lub lecze­niu róż­ne­go rodza­ju infek­cji. Imbir jest dobrym źró­dłem prze­ciw­u­tle­nia­czy, jed­nak nie dostar­cza wie­lu wita­min i mine­ra­łów. Dwie łyżecz­ki imbi­ru zawie­ra­ją 4 kalorie.

Praw­do­po­dob­ne korzy­ści wyni­ka­ją­ce ze sto­so­wa­nia imbiru:

  1. Nud­no­ści i wymio­ty wywo­ła­ne leka­mi sto­so­wa­ny­mi w lecze­niu HIV/AIDS – bada­nia suge­ru­ją, że codzien­ne przyj­mo­wa­nie imbi­ru, 30 minut przed każ­dą daw­ką leku zmniej­sza ryzy­ko nud­no­ści i wymio­tów u tych pacjentów.
  2. Bole­sne mie­siącz­ko­wa­nie – bada­nia suge­ru­ją, że przyj­mo­wa­nie sprosz­ko­wa­ne­go imbi­ru w daw­ce 500‑2000 mg w cią­gu pierw­szych dni cyklu mie­siącz­ko­we­go zmniej­sza ból u kobiet z bole­sny­mi mie­siącz­ka­mi. Nie­któ­re bada­nia suge­ru­ją nawet, że przyj­mo­wa­nie imbi­ru dzia­ła rów­nie dobrze jak nie­któ­re leki przeciwbólowe.
  3. Zapa­le­nie kości i sta­wów – więk­szość badań poka­zu­je, że przyj­mo­wa­nie imbi­ru może nie­znacz­nie zmniej­szyć ból u osób z cho­ro­bą zwy­rod­nie­nio­wą stawów.
  4. Poran­ne mdło­ści – imbir wyda­je się zmniej­szać nud­no­ści i wymio­ty u nie­któ­rych kobiet w cią­ży, jed­nak przyj­mo­wa­nie jakich­kol­wiek ziół lub leków w cza­sie cią­ży to decy­zja, któ­ra zawsze powin­na być skon­sul­to­wa­na z leka­rzem. 

Wie­le osób uży­wa imbi­ru, aby wyle­czyć się z prze­zię­bie­nia lub gry­py. Jed­nak dowo­dy na popar­cie tej teo­rii nie do koń­ca są prze­ko­ny­wu­ją­ce. Naukow­cy zba­da­li wpływ świe­że­go i suszo­ne­go imbi­ru na jeden wirus ukła­du odde­cho­we­go w ludz­kich komór­kach. Wyni­ki poka­za­ły, że świe­ży imbir może pomóc chro­nić układ odde­cho­wy, pod­czas gdy suszo­ny imbir nie miał takich wła­ści­wo­ści. Praw­do­po­dob­nie imbir poma­ga w zwal­cza­niu bak­te­rii jamy ust­nej zwią­za­nych z zapa­le­niem dzią­seł i przy­zę­bia. Imbir nie dostar­cza biał­ka ani innych war­to­ścio­wych skład­ni­ków odżyw­czych, ale jest dosko­na­łym źró­dłem prze­ciw­u­tle­nia­czy. Bada­nia wyka­za­ły, że z tego powo­du imbir może redu­ko­wać stres oksy­da­cyj­ny. Stres oksy­da­cyj­ny poja­wia się, gdy w orga­ni­zmie gro­ma­dzi się zbyt wie­le wol­nych rod­ni­ków. Orga­nizm musi pozbyć się wol­nych rod­ni­ków, aby zapo­biec uszko­dze­niom komó­rek, co może pro­wa­dzić do wie­lu cho­rób, w tym cho­rób nowo­two­ro­wych. Die­te­tycz­ne prze­ciw­u­tle­nia­cze, takie jak imbir, poma­ga­ją orga­ni­zmo­wi pozbyć się wol­nych rodników.

Przed doda­niem więk­szej ilo­ści imbi­ru do die­ty lub przed przy­ję­ciem suple­men­tu imbi­ru skon­sul­tuj się z leka­rzem. Suple­ment może wcho­dzić w inte­rak­cje z leka­mi lub powo­do­wać inne pro­ble­my zdro­wot­ne. Imbir może spo­wol­nić krzep­nię­cie krwi. Przyj­mo­wa­nie imbi­ru wraz z leka­mi, któ­re spo­wal­nia­ją krzep­nię­cie, może zwięk­szyć ryzy­ko sinia­ków i krwawień.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy