UrodaZdrowie

Witaminy, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna

Piękna skóra to nie tylko dbanie o codzienną pielęgnację, demakijaż czy odpowiedni poziom nawilżenia. Cera odzwierciedla bowiem to, co dzieje się w naszym organizmie, dlatego jeśli zmagasz się z problemami skórnymi, koniecznie zacznij od środka! W walce o promienną, nieskazitelną cerę niezastąpiona jest przede wszystkim woda oraz odpowiednia dieta, bogata w minerały i witaminy, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna.

Witaminy i minerały najlepsze dla skóry

Wita­mi­ny i mine­ra­ły naj­lep­sze dla skó­ry

  1. Wita­mi­na A – praw­dzi­wy prze­ciw­u­tle­niacz roz­pra­wia­ją­cy się ze zmarszcz­ka­mi, któ­ry w  dużych ilo­ściach znaj­dziesz w słod­kich ziem­nia­kach, mar­chwi, szpi­na­ku, dyni czy man­go. Rodzaj wita­mi­ny A, tzw. reti­no­id znaj­dziesz za to w woło­wi­nie, jajach i nabia­le.

  2. Wita­mi­na C – nie­zbęd­na dla zdro­wia skó­ry. Ogrom wita­mi­ny C znaj­dziesz w cytru­sach, papry­ce, tru­skaw­kach, bro­ku­łach, pomi­do­rach, bruk­sel­ce i wie­lu innych warzy­wach. Wita­mi­na ta poma­ga two­rzyć kola­gen – rodzaj tkan­ki łącz­nej, utrzy­mu­ją­cy jędr­ność naszej skó­ry. W dodat­ku jest dobrze zna­nym i sku­tecz­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, któ­ry chro­ni skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Co wię­cej, licz­ne publi­ka­cje potwier­dza­ją, że wita­mi­na C sto­so­wa­na miej­sco­wo może odwró­cić ozna­ki foto­sta­rze­nia, takie jak prze­bar­wie­nia.
  3. Wita­mi­na E – żad­na wita­mi­na nie zadba o Two­ją cerę tak bar­dzo, jak wita­mi­na E. Jej regu­lar­ne przyj­mo­wa­nie pozwo­li w dodat­ku zacho­wy­wać zapa­sy wita­mi­ny Ta roz­pusz­czal­na w ole­jach wita­mi­na chro­ni skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, a bada­nia udo­wad­nia­ją, że może być praw­dzi­wym reme­dium w wal­ce z trą­dzi­kiem. Wita­mi­nę E znaj­dziesz w pro­duk­tach boga­tych w dobre ole­je, tj. orze­chach, nasio­nach, ole­jach roślin­nych, a tak­że w wie­lu owo­cach i warzy­wach.

  4. Wita­mi­na D – zwa­na „wita­mi­ną słoń­ca”, a wszyst­ko dla­te­go, że nasza skó­ra może syn­te­ty­zo­wać wita­mi­nę D ze świa­tła sło­necz­ne­go. By wyrów­nać nie­do­bo­ry, cały rok powin­no przyj­mo­wać się tak­że suple­men­ty z wita­mi­ną D. Jej natu­ral­ne źró­dła to grzy­by, ryby i jaja. Wie­le badań poka­zu­je, że defi­cyt wita­mi­ny D jest sil­nie zwią­za­ny z trą­dzi­kiem, ponie­waż odgry­wa ona dużą rolę w zwal­cza­niu infek­cji.
  5. Wita­mi­na K – nie­zbęd­na do lecze­nia ran i sinia­ków, a bez niej krew nie była­by w sta­nie krzep­nąć. Wita­mi­na K niwe­lu­je wszel­kie zaciem­nie­nia będą­ce efek­tem pro­ble­mów z krą­że­niem, tj. cie­nie czy żyły paję­cze, a tak­że roz­stę­py i bli­zny. Jeśli chcesz mieć jed­no­li­tą cerę bez cie­ni jedz kapu­stę, wątro­bę, jar­muż i pij mle­ko.

  6. Wita­mi­na B3 – zna­na rów­nież jako nia­cy­na, nie­zbęd­na dla zdro­wej skó­ry. Jej pochod­ną znaj­dziesz w wie­lu pro­duk­tach kosme­tycz­nych. Mowa o nia­cy­na­mi­dzie – wszyst­ko dla­te­go, że według badań wita­mi­na ta  może znacz­nie zmniej­szyć wygląd sta­rze­ją­cej się skó­ry i czę­sto doda­je się ją do naj­lep­szych roz­ja­śnia­czy skó­ry, któ­re dają łagod­ny efekt złusz­cza­ją­cy i zmniej­sza­ją zaczer­wie­nie­nia.
  7. Wita­mi­na B5 – wita­mi­na z rodzi­ny gru­py B, zna­na też pod nazwą kwas pan­to­te­no­wy i pan­te­nol. Kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji skó­ry zawie­ra­ją­ce tę wita­mi­nę zapew­nia­ją naj­lep­sze nawil­że­nie skó­ry. Ponad­to, wita­mi­na B5 zapo­bie­ga  utra­cie wody przez skó­rę i popra­wia funk­cjo­no­wa­nie jej barie­ry. Natu­ral­nie uzy­skasz ją z peł­nych zia­ren, awo­ka­do i kur­cza­ka.
  8. Cho­li­na – znaj­du­je się przede wszyst­kim w żyw­no­ści, tj. jajach, orzesz­kach ziem­nych oraz mle­ku. Orga­nizm może jed­nak wytwa­rzać ją samo­dziel­nie. Cho­li­na odgry­wa klu­czo­wą rolę w bło­nach komó­rek skó­ry i cho­ciaż two­je cia­ło samo pro­du­ku­je więk­szość cho­li­ny, nale­ży tak­że dostar­czać ją z żyw­no­ści.

  9. Kwas folio­wy – z pew­no­ścią kwas folio­wy do tej pory koja­rzył Ci się z przyj­mo­wa­niem go wyłącz­nie przez kobie­ty w cią­ży. Nic bar­dziej myl­ne­go, bowiem kwas folio­wy jest nie tyl­ko nie­zbęd­ny do two­rze­nia nowych komó­rek, ale odgry­wa klu­czo­wą rolę w zdro­wiu i wyglą­dzie skó­ry. Bada­nia udo­wod­ni­ły, że miej­sco­we sto­so­wa­nie mie­sza­ni­ny zawie­ra­ją­cej kwas folio­wy i rodzaj ami­no­kwa­su zwa­ne­go kre­aty­ną popra­wi­ło jędr­ność skó­ry, zwięk­sza­jąc syn­te­zę kola­ge­nu – włącz zatem kwas folio­wy do swo­jej codzien­nej die­ty.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy