Styl życia

WARSZTATY– JAK ROZWINĄĆ BIZNES DZIĘKI INSTAGRAMOWI I SEO?

 

Właśnie założyłeś lub planujesz założyć bloga modowego/urodowego/lifestyle’owego czy markę odzieżową/kosmetyczną bądź salon urody? Zastanawiasz się, jak rozwinąć biznes na Instagramie i  zwiększyć zasięgi dzięki SEO, ale nie wiesz od czego zacząć, a informacje znalezione w Internecie wciąż nie przynoszą pożądanych rezultatów? A może wciąż zadajesz sobie pytanie, jak skutecznie pisać, by sprzedać i, by treści były ciekawe oraz użyteczne? Jak tworzyć tytuły, by zwrócić uwagę czytelników i pozyskać jak największe grono? Próbujesz rozszyfrować, jak fotografować produkty, by dzięki „instagramowym” zdjęciom mieć więcej followersów i klientów? Jeśli przynajmniej na jedno z pytań odpowiedziałaś/eś „tak”, ten kurs jest idealny dla Ciebie.

 

WARSZTATY– JAK ROZWINĄĆ BIZNES DZIĘKI INSTAGRAMOWI I SEO?

WARSZTATY– JAK ROZWINĄĆ BIZNES DZIĘKI INSTAGRAMOWI I SEO?

 

INSTAGRAM I SEO W BRANŻY MODY I URODY – WARSZTATY

 Już 20 lip­ca 2019, w trak­cie warsz­ta­tów w War­sza­wie, poka­że­my Ci sku­tecz­ne tri­ki wyko­rzy­sty­wa­ne przez naj­lep­szych redak­to­rów mody i influ­en­ce­rów, któ­re popra­wią Twój ruch na stronie/blogu/Instagramie oraz pomo­gą Ci pozy­skać fol­lo­wer­sów i klien­tów. Tym samym, zwięk­szysz popu­lar­ność swo­jej marki/Osoby/bloga i będziesz w sta­nie sprze­dać wię­cej produktów/artykułów. 

Nauczysz się wyko­rzy­sty­wać prak­tycz­nie tech­ni­ki SEO w bran­ży mody i uro­dy. Zoba­czysz, jak robić atrak­cyj­ne zdję­cia, któ­re spra­wią, że użyt­kow­nik zechce zaj­rzeć na Two­je kon­to, a nawet kupić pro­dukt. 

To ukie­run­ko­wa­na wie­dza, jakiej nie znaj­dziesz nigdzie indziej.  Wie­le ksią­żek i wykła­dów poru­sza temat Insta­gra­ma i SEO bar­dzo ogól­nie, jed­nak to nie wystar­cza. My poka­zu­je­my Ci kon­kret­ne i sku­tecz­ne spo­so­by, jak dzia­łać w bran­ży mody i uro­dy, by osią­gnąć suk­ces. 

Zapisz się na warsz­ta­ty już teraz! 

CO ZYSKUJESZ?

- dzię­ki naszym tri­kom dowiesz się, jak popra­wić ruch na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej oraz Insta­gra­mie,

- poznasz Insta­gram od stro­ny tech­nicz­nej – jak dzia­ła algo­rytm, co może blo­ko­wać Two­je zasię­gi, a co je zwięk­szać,

- dowiesz się, jak współ­pra­co­wać z influ­en­ce­ra­mi i, jak chro­nić się przed nie­uczci­wy­mi oso­ba­mi w social mediach,

- zdo­bę­dziesz wie­dzę na temat foto­gra­fii dedy­ko­wa­nej Insta­gra­mo­wi oraz poznasz tri­ki i spo­so­by na lep­sze zdję­cia sprze­da­żo­we,

- nauczysz się pisać tek­sty zgod­nie z zasa­da­mi SEO i dowiesz się, jak robią to redak­to­rzy mody,

- odkry­jesz, jak two­rzyć tytu­ły arty­ku­łów i wzmac­niać tekst sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, 

- dowiesz się, jak sku­tecz­nie pisać, aby sprze­da­wać usłu­gi i pro­duk­ty.

DLA KOGO?

Zapra­sza­my ser­decz­nie:

- Bloggerów/Youtuberów,

- Pro­jek­tan­tów mody,

- Fry­zje­rów,

- Kosme­tycz­ki,

- Leka­rzy medy­cy­ny este­tycz­nej,

- Mar­ki odzieżowe/kosmetyczne

- Salo­ny urody/fryzjerskie/medycyny este­tycz­nej,

- oraz wszyst­kich Entu­zja­stów bran­ży fashion i beau­ty.

PROGRAM WARSZTATÓW

CZĘŚĆ 1: INSTAGRAM (CZAS TRWANIA 2 H)

  • Jak waż­ny jest Insta­gram w biz­ne­sie?
  • Insta­gram – kwe­stie tech­nicz­ne.
  • Współ­pra­ca z influ­en­ce­ra­mi – jak zacząć, kogo wybrać, kogo uni­kać?
  • Jak robić zdję­cia dedy­ko­wa­ne Insta­gra­mo­wi i jakich błę­dów nale­ży uni­kać w foto­gra­fii?

CZĘŚĆ 2: REDAGOWANIE TREŚCI POD KĄTEM SEO (CZAS TRWANIA 2 H)

  • Jak waż­ne jest SEO w biz­ne­sie? 
  • Magicz­na for­mu­ła, jak pisać, by przy­cią­gnąć uwa­gę czytelnika/klienta?
  • Jak two­rzyć tre­ści modowe/urodowe zgod­nie ze  stan­dar­da­mi SEO, by zwięk­szyć zasię­gi i sprze­daż? Omó­wie­nie na kon­kret­nych przy­kła­dach tek­stów.

GDZIE I KIEDY?

Kie­dy? 20.07.2019 r.

Czas trwa­nia? 4.5 godzi­ny (w tym 30 min. prze­rwy).

Gdzie? War­sza­wa Cen­trum (dokład­na loka­li­za­cja zosta­nie poda­na mailo­wo w momen­cie zapi­sów).

ZAPISY 

Zapi­sy przyj­mu­je­my mailo­wo – office@ilonajaworska.com lub office@sylviaserva.com – do dnia 17.07.2019 r.

Pro­si­my o prze­sła­nie imie­nia i nazwi­ska na poda­ny adres mailo­wy. W mailu zwrot­nym znaj­dą się wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje oraz szcze­gó­ły doty­czą­ce warsz­ta­tów.

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. 

Cze­ka­my na Cie­bie!

CENNIK

250 pln brut­to za oso­bę.

Przed­pła­ty w wyso­ko­ści 100 pln przyj­mu­je­my do dnia 17.07.2019 r. Resz­ta kwo­ty wpła­ca­na jest w dniu warsz­ta­tów przy wej­ściu do sali.

Numer kon­ta poda­my dro­gą mailo­wą.

Uwa­ga! Zalicz­ka NIE jest zwra­ca­na w przy­pad­ku rezy­gna­cji z kur­su.

WSPÓŁORGANIZATOR

SS SYLVIA SERWA
ILONA JAWORSKA

PATRONACI MEDIALNI

Vers-24.pl, Open Call Maga­zi­ne.

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy