Walentynki w wersji fit

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

Deser ten szcze­gól­nie popu­lar­ny jest w Wiel­kiej Bry­ta­nii, jed­nak coraz czę­ściej gości rów­nież na naszych sto­łach. Cha­rak­te­ry­stycz­ny bry­tyj­ski pud­ding skła­da się z 13 skład­ni­ków i pełen jest baka­lii oraz kan­dy­zo­wa­nych owo­ców. My przy­go­to­wa­li­śmy dla was pro­po­zy­cję poda­nia tego dese­ru w wer­sji fit, któ­ra będzie rów­nie pysz­ną, a zara­zem zdrow­szą nie­spo­dzian­ką dla waszej dru­giej połów­ki.

tulipany

Cze­ko­la­do­wy pud­ding chia 

Skład­ni­ki (2 por­cje)

 • 1 ¼ szklan­ki mle­ka roślin­ne­go (naj­le­piej mig­da­ło­we lub koko­so­we)
 • ¼ szklan­ki nasion chia
 • 3 łyż­ki kakao w prosz­ku (raw)
 • 1 łyż­ka mio­du lub syro­pu klo­no­we­go
 • Wiór­ki gorz­kiej cze­ko­la­dy do deko­ra­cji

Przy­go­to­wa­nie

Wlej mle­ko do więk­sze­go sło­icz­ka z pokryw­ką, a następ­nie dodaj pozo­sta­łe skład­ni­ki. Wymie­szaj dokład­nie, następ­nie zakręć sło­ik i ener­gicz­nie potrzą­śnij nim kil­ka razy (dla lep­sze­go wymie­sza­nia skład­ni­ków). Włóż sło­ik do lodów­ki na co naj­mniej 4 godzi­ny (naj­le­piej na całą noc) i mie­szaj od cza­su do cza­su. Przy­go­to­wa­ny pud­ding prze­łóż do mniej­szych sło­icz­ków albo kie­lisz­ków i ude­ko­ruj two­rząc na środ­ku ser­ce ze star­tej na tar­ce gorz­kiej cze­ko­la­dy.

Inne skład­ni­ki do deko­ra­cji: wiór­ki koko­so­we, owo­ce goji, pista­cje, mig­da­ły.

tulipany, czekolada

Pud­ding wani­lio­wo – mig­da­ło­wy

Skład­ni­ki:

 • 2 szklan­ki mle­ka mig­da­ło­we­go
 • ½ szklan­ki nasion chia
 • ½ łyżecz­ki eks­trak­tu z wani­lii
 • 1 – 2 łyżecz­ki mio­du lub syro­pu klo­no­we­go
 • Mig­da­ły i orze­chy do deko­ra­cji

 

Przy­go­to­wa­nie

Wlej mle­ko do więk­sze­go sło­icz­ka z pokryw­ką, a następ­nie dodaj pozo­sta­łe skład­ni­ki. Wymie­szaj dokład­nie, następ­nie zakręć sło­ik i ener­gicz­nie potrzą­śnij nim kil­ka razy (dla lep­sze­go wymie­sza­nia skład­ni­ków). Włóż sło­ik do lodów­ki na co naj­mniej 4 godzi­ny (naj­le­piej na całą noc) i mie­szaj od cza­su do cza­su. Przy­go­to­wa­ny pud­ding prze­łóż do mniej­szych sło­icz­ków albo kie­lisz­ków i ude­ko­ruj mig­da­ła­mi i orze­cha­mi. Przed poda­niem pud­din­gu dobrze go wymie­szaj!

Man­go chia pud­ding

Skład­ni­ki:

 • 1 man­go pokro­jo­ne w kost­kę
 • 1 łyżecz­ka soku z limon­ki
 • 4 dak­ty­le
 • 1 i ½ szklan­ki mle­ka koko­so­we­go
 • ½ szklan­ki nasion chia
 • Wiór­ki koko­so­we do deko­ra­cji

Przy­go­to­wa­nie:

Do miski dodaj man­go, sok z limon­ki i dak­ty­le. Zblen­duj skład­ni­ki do uzy­ska­nia gład­kiej, kre­mo­wej masy. Do sło­icz­ka z mle­kiem dodaj kre­mo­wą masę z man­go i nasio­na chia, dobrze wymie­szaj. Włóż do lodów­ki na co naj­mniej 4 godzi­ny. Przed poda­niem pud­din­gu wysyp wiór­ka­mi koko­so­wy­mi małe ser­dusz­ka i dodaj małe kawał­ki świe­że­go man­go.

 

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
POMYSŁY NA WALENTYNKOWE ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA
TOP 7 RESTAURACJI NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘKomentarze

komen­ta­rzy