Nie ma bardziej stylowego i praktycznego dodatku na lato niż wachlarz. W przeszłości wykorzystywano go do przekazywania tajemnych wiadomości, a to tylko dodaje mu dekadencji. Nowa kolekcja specjalna & Other Stories to pięć modeli tych magicznych akcesoriów, które powstały we współpracy z Daisy Hoppen i Amandą Borberg – założycielkami marki nowoczesnych wachlarzy Fern Fans. 

wachlarz, Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories

Spe­cjal­na kolek­cja Fern Fans dla & Other Sto­ries udo­wad­nia, że dba­nie o styl i kom­fort latem nie musi być wca­le trud­ne. Efek­tem współ­pra­cy obu marek jest eks­klu­zyw­na seria pię­ciu mode­li wachla­rzy, któ­re wyko­na­no w Hisz­pa­nii z drew­na brzo­zo­we­go i baweł­ny. Wyjąt­ko­we pro­jek­ty dla & Other Sto­ries pozo­sta­ją tak­że abso­lut­nie wier­ne wyjąt­ko­wej jako­ści i este­ty­ce mar­ki Fern Fans. 

Za Fern Fans sto­ją dyrek­tor­ki kre­atyw­ne mar­ki i wie­lo­let­nie przy­ja­ciół­ki: Daisy Hop­pen, któ­ra w Lon­dy­nie pro­wa­dzi wła­sną agen­cję PR, oraz Aman­da Bor­berg – pro­jek­tant­ka tka­nin z Kopen­ha­gi. Punk­tem wyj­ścia do stwo­rze­nia wła­snej fir­my były foto­gra­fie papro­ci autor­stwa Kar­la Bloss­feld­ta. Ich inspi­ru­ją­ce for­my roz­po­czę­ły pro­ces, któ­ry pozwa­lił twór­czy­niom Fern Fans prze­nieść prak­tycz­ne i zabaw­ne wachla­rze w świat współ­cze­snej mody. 

Ręcz­nie malo­wa­ne wzo­ry i nadru­ki poka­zu­ją, jak wie­le łączy naszą mar­kę z flo­rą i fau­ną. Pro­jek­tu­jąc wachla­rze, nie­ustan­nie inspi­ru­je­my się natu­rą i obec­ny­mi w niej kolo­ra­mi,” mówią Aman­da Bor­berg i Daisy Hop­pen. „Seria pię­ciu mode­li, któ­re zapro­jek­to­wa­ły­śmy dla & Other Sto­ries, jest naszą waria­cją na temat tego tra­dy­cyj­ne­go gadże­tu. Prze­nio­sły­śmy wachlarz w nowy konk­tekst i doda­ły­śmy mu nuty skan­dy­naw­skie­go sty­lu”.

W histo­rii wachla­rze wyko­rzy­sty­wa­no nawet do taj­nej komu­ni­ka­cji przy uży­ciu ruchów i gestów, a wie­le zasto­so­wań tego kodu obra­ca­ło się wokół spraw miło­snych. Kolek­cja spe­cjal­na Fern Fans i & Other Sto­ries posta­wi­ła sobie jed­nak za zada­nie, by wyko­rzy­stać wachla­rze do umac­nia­nia współ­cze­snej wspól­no­ty mię­dzy kobie­ta­mi. 

Nasza współ­pra­ca z Fern Fans to nie tyl­ko pięk­ne i prak­tycz­ne dodat­ki. Razem z wachla­rza­mi opra­co­wa­no tak­że nowy, współ­cze­sny język komu­ni­ko­wa­nia się przy ich uży­ciu. Dzię­ki trzem sub­tel­nym gestom, użyt­kow­nicz­ki mogą nawią­zać kon­takt i prze­ka­zać sobie pozdro­wie­nia czy wyra­zy opar­cia bez słów,” mówi Anna Nyrén, sze­fo­wa kolek­cji spe­cjal­nych & Other Sto­ries.

Kolek­cję two­rzy pięć mode­li wachla­rzy: dwie wer­sje zdo­bio­ne wzo­ra­mi ręcz­nie malo­wa­ny­mi przez Aman­dę, jed­na wer­sja z kolo­ro­wym cie­nio­wa­niem oraz dwie z moty­wem pasów. Będą dostęp­ne w cenach od 235 pln do 360 pln.

Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories

Kolek­cja spe­cjal­na wachla­rzy Fern Fans tra­fi do sprze­da­ży w wybra­nych skle­pach & Other Sto­ries i onli­ne na stories.com 18 czerw­ca 2019 r. 

Tekst/zdjęcia: & Other Sto­ries, mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy