Uroda

W trosce o jędrną, młodą skórę – Yoskine Slim Shock

Mimo zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej nawet na co dzień, nierzadko kobiety zmagają się z brakiem jędrności skóry bądź uporczywym, niepożądanym cellulitem. Wówczas, z pomocą przychodzi odpowiednia, świadoma pielęgnacja, która dzięki systematycznej aplikacji uzupełnionej masażem pozwala zwalczać nowo powstałe rozstępy i cellulit. Linia Slim Shock Boskie to kosmetyki powstałe z najwyższej jakości składników, na bazie trzech substancji: kofeiny, kolagenu i niacynamidu+ L – karnityny. Podane na skórę w wysokich dawkach, zapewniają natychmiastowe działanie i zauważalne efekty.

W trosce o jędrną, młodą skórę - Yoskine Slim Shock

Yoski­ne Slim Shock – Zabieg Kofe­ina na Cel­lu­lit Opor­ny Wod­ny i Lipi­do­wy, Yoski­ne Slim Shock  Zabieg Kola­gen Super Ujędr­nie­nie + Wygła­dze­nie Suchej Skó­ry, oski­ne Slim Shock Zabieg Nia­cy­na­mid + L‑Karnityna

Pro­dukt Yoski­ne Slim Shock Zabieg Nia­cy­na­mid + L‑Karnityna zapew­nia sil­ny efekt wyszczu­ple­nia. Pro­fe­sjo­nal­ny, 5%-owy kon­cen­trat nia­cy­na­mi­du i L‑karnityny sku­tecz­nie  wspo­ma­ga pro­ce­sy redu­ku­ją­ce cel­lu­lit, mode­lu­jąc syl­wet­kę, wysmu­kla­jąc ją, a przede wszyst­kim przy­wra­ca­jąc jędr­ność i  i ela­stycz­ność skó­ry. W dodat­ku, pro­dukt popra­wia kolo­ryt skó­ry oraz prze­ciw­dzia­ła pro­ce­som sta­rze­nia. Efekt „hot sau­na”  przy­jem­nie roz­grze­wa skó­rę tuż po apli­ka­cji, co potę­gu­je efek­ty wyszczu­pla­ją­ce. W skła­dzie pro­duk­tu znaj­dzie­my skład­ni­ki aktyw­ne, takie jak wyso­ko skon­cen­tro­wa­ny kom­pleks skład­ni­ków sil­nie wspo­ma­ga­ją­cych pro­ce­sy redu­ku­ją­ce cel­lu­lit i wysmu­kla­ją­ce syl­wet­kę, inten­syw­nie wygła­dza­ją­ce i ujędr­nia­ją­ce, a więc nia­cy­na­mid i L‑karnityna, olej sojo­wy Soy­be­an oil, któ­ry przy­spie­sza popra­wę kon­dy­cji skó­ry, a nad­to dzia­ła koją­co, wygła­dza­ją­co i zmięk­cza­ją­co na skó­rę. Pro­dukt nale­ży regu­lar­nie wma­so­wy­wać codzien­nie wie­czo­rem w miej­sca prze­zna­czo­ne do wyszczu­ple­nia i obję­te cel­lu­li­tem. Aby zwięk­szyć jego sku­tecz­ność, apli­ka­cję war­to  połą­czyć apli­ka­cję z masa­żem.  

Yoski­ne Slim Shock  Zabieg Kola­gen Super Ujędr­nie­nie + Wygła­dze­nie Suchej Skó­ry zawie­ra w sobie z kolei pro­fe­sjo­nal­ny, 5%-owy kon­cen­trat kola­ge­nu, któ­ry inten­syw­nie ujędr­nia i odmła­dza skó­rę cia­ła. Dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści kola­ge­nu mor­skie­go, pro­dukt sku­tecz­nie popra­wia jędr­ność i sprę­ży­stość skó­ry, szyb­ko niwe­lu­jąc utra­tę napię­cia i wiot­kość. Dzię­ki wypeł­nie­niu skó­ry od środ­ka, dosko­na­le uela­stycz­nia, liftin­gu­je i odmła­dza. Oprócz 5% kola­ge­nu, w jego skła­dzie znaj­dzie­my tak­że gli­ce­ry­dy z oliw­ki, czy­li spe­cjal­na frak­cję ole­jo­wą z oliw­ki, wspo­ma­ga­ją­cą szyb­ką popra­wę kon­dy­cji skó­ry, tak­że tej suchej i bar­dzo suchej. A wszyst­ko to poprzez jej inten­syw­ne wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce, odży­wia­ją­ce i wygła­dza­ją­ce naskó­rek. Pro­dukt nale­ży codzien­nie wie­czo­rem wma­so­wać w skó­rę cia­ła, uci­ska­jąc ją pul­sa­cyj­nie całą dło­nią. Przy apli­ka­cji szcze­gól­na uwa­gę nale­ży zwró­cić na miej­sca  naj­bar­dziej nara­żo­ne na utra­tę jędr­no­ści, tj. biust, dekolt, brzuch, poślad­ki, uda, czy ramiona.

Ostat­ni pro­dukt z linii Yoski­ne Slim Shock – Zabieg Kofe­ina na Cel­lu­lit Opor­ny Wod­ny i Lipi­do­wy zawie­ra pro­fe­sjo­nal­ny, 5%-owy kon­cen­trat czy­stej kofe­iny, spe­cjal­nie z myślą o oso­bach z zaawan­so­wa­ny­mi sta­dia­mi cel­lu­li­tu róż­ne­go pocho­dze­nia, w tym z cel­lu­li­tem wod­nym i lipi­do­wym. Pro­dukt dzia­ła wyjąt­ko­wo inten­syw­nie, niwe­lu­jąc  widocz­ność nawet znacz­nych sku­pisk komó­rek tłusz­czo­wych wystę­pu­ją­cych w posta­ci nie­rów­no­ści skó­ry i gru­dek. Pre­pa­rat uła­twia wyszczu­pla­nie i poma­ga zre­du­ko­wać nad­miar krą­gło­ści, pozo­sta­wia­jąc skó­rę głę­bo­ko nawil­żo­ną, ujędr­nio­ną oraz wygła­dzo­ną. Wśród skład­ni­ków aktyw­nych znaj­dzie­my w nim 5% kofe­inę, cof­fee oil, czy­li boga­ty w kwas kawo­wy olej z zie­lo­nej kawy, któ­ry wspo­ma­ga szyb­ką popra­wę kon­dy­cji skó­ry, wygła­dza­jąc ją i ujędr­nia­jąc oraz spo­wal­nia­jąc pro­ce­sy sta­rze­nia. Pro­dukt rano i wie­czo­rem nale­ży wma­so­wać w miej­sca obję­te cel­lu­li­tem lub nara­żo­ne na jego wystę­po­wa­nie. Aby zwięk­szyć sku­tecz­ność, oprócz regu­lar­nej apli­ka­cji, war­to ją połą­czyć z masa­żem lub szczot­ko­wa­niem ciała.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy