Uroda

W promieniach słońca – Tom Ford Soleil Summer 2022

Gorące promienie słońca na nagiej skórze i złoty piasek zostały zamknięte w wyjątkowej kompozycji Private Blend Soleil Brûlant, która stała się inspiracją do stworzenia najnowszej kolekcji Soleil Summer 2022 Tom Ford Beauty.

najnowszej kolekcji Soleil Summer 2022 Tom Ford Beauty

Naj­now­sza kolek­cja Sole­il Sum­mer 2022 Tom Ford Beau­ty: Solei Brûlant Shim­me­ring Body Oil, zapach Sole­il Blanc, Sole­il Lip Blush, Sole­il She­er Che­ek Duo in Èclat Nu.

W kolej­nej już, let­niej odsło­nię kosme­ty­ków do maki­ja­żu i cia­ła nie mogło zabrak­nąć kul­to­we­go już olej­ku do cia­ła o jedwa­bi­stej kon­sy­sten­cji – Solei Brûlant Shim­me­ring Body Oil, przy­wo­dzą­ce­go na myśl blask zło­tych pro­mie­ni sło­necz­nych pada­ją­cych na pla­żę na bez­lud­nej wyspie. Ole­jek moż­na sto­so­wać dowol­nie: na suchą bądź wil­got­ną skó­rę, samo­dziel­nie, czy też przed spry­ska­niem się perfumami.

Jak nadać skó­rze pro­mien­ny blask, a jed­no­cze­śnie spra­wić, by wyglą­da­ła lek­ko i świe­żo – niczym muśnię­ta słoń­cem? Natu­ral­ne­go wymia­ru i zmy­sło­we­go odcie­nia nada jej nowy Sole­il She­er Che­ek Duo in Èclat Nu, któ­ry gład­ko roz­pro­wa­dza się na skó­rze zdo­biąc ją mięk­kim, rów­no­mier­nym wykoń­cze­niem. Nowa odsło­na sta­ran­nie zapro­jek­to­wa­ne­go duetu for­mu­ły roz­świe­tla­ją­cej i różu ozdo­bi Two­ją cerę zmy­sło­wym, sło­necz­nym bla­skiem. Wszyst­ko dzię­ki brzo­skwi­nio­we­mu odcie­nio­wi, któ­ry przy­po­mi­na pro­mie­nie sło­necz­ne odbi­ja­ją­ce się od skó­ry. Całą kolo­ry­sty­kę ide­al­nie uzu­peł­nia z kolei róża­ny  odcień. W dodat­ku, oba warian­ty kolo­ry­stycz­ne moż­na sto­so­wać osob­no lub łącz­nie, uzy­sku­jąc natu­ral­ny efekt pół­przej­rzy­ste­go lub śred­nie­go krycia.

Latem nale­ży szcze­gól­nie dbać nie tyl­ko o nawil­że­nie naszej skó­ry, ale nale­ży szcze­gól­nie pamie­tać o ustach, rów­nież nara­żo­nych na pro­mie­nie sło­necz­ne. Z pomo­cą przy­cho­dzi luk­su­so­wy bal­sam  Sole­il Lip Blush, któ­ry w wyjąt­ko­wy spo­sób otu­la usta kolo­rem prze­cho­dząc z pół­przej­rzy­stej tafli w zmy­sło­wy, sper­so­na­li­zo­wa­ny odcień różu dosto­so­wa­ny do uni­kal­ne­go pH każ­dej skó­ry. Dzię­ki zło­ci­stym dro­bin­kom i opa­ko­wa­niu ide­al­nie wpi­su­je się w zło­tą kolo­ry­sty­kę Tom Ford Soleil.

Dale­kie, pry­wat­ne wyspy, gdzie dni mija­ją bez­tro­sko, a lato nigdy nie prze­mi­ja zain­spi­ro­wa­ły Toma For­da do stwo­rze­nia Sole­il Blanc – uza­leż­nia­ją­ce­go, sło­necz­nie kwia­to­we­go zapa­chu, w któ­rym ambra łączy się z uwo­dzi­ciel­skim wyra­fi­no­wa­niem i odświe­ża­ją­cą nut­ką deka­den­cji. Ten wyjąt­ko­wo zmy­sło­wy zapach Toma For­da z kolek­cji Pri­va­te Blend to ukłon w stro­nę nie­prze­rwa­ne­go poszu­ki­wa­nia słoń­ca i luk­su­su, któ­re sta­no­wi znak roz­po­znaw­czy linii Tom Ford Soleil.

Zapach otwie­ra­ją nie­ocze­ki­wa­ne, pikant­ne nuty kar­da­mo­nu, któ­ry sta­no­wi zmy­sło­we dopeł­nie­nie żywych nut cytru­so­wych ber­ga­mot­ki połą­czo­nej z pista­cją. Pul­su­ją­ce w kwia­to­wym ser­cu zapa­chu zmy­sło­we połą­cze­nie ylang ylang, egip­skie­go jaśmi­nu i tube­ro­zy przy­wo­dzą zaś na myśl inten­syw­ną woń roz­kwi­ta­ją­cych pod doty­kiem słoń­ca pąków. U pod­sta­wy zapa­chu daje się odczuć cie­pło ambry i bób ton­ka, któ­re urze­ka­ją zmy­sło­wym cie­płem, a orzeź­wia­ją­ce mlecz­ko koko­so­we nada­ją zapa­cho­wi sma­ko­wi­tą kre­mo­wą nutkę.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy