ModaNewsroom

W co warto zainwestować tego lata

Tegoroczne lato zbliża się już wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że będzie wyjątkowo upalne. Biel, kostiumy kąpielowe, zwiewne sukienki, najmodniejsze klapki i wiklinowe torby- to wszystko, o czym myślimy kompletując idealną garderobę na letnie dni. Koniecznie zainspirujcie się naszą redakcyjną listą ubrań i akcesoriów, w które według Vers-24 warto zainwestować tego lata.

Biel i krop­ki to jeden z ponad­cza­so­wych a zara­zem naj­go­ręt­szych wzo­rów w tym sezo­nie. Ten kla­sycz­ny, jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy od &Other Sto­ries prze­ła­ma­ny jest odważ­nym i moc­nym wycię­ciem na ple­cach, a okrą­gły dekolt z przo­du odkry­wa wię­cej, niż mogło­by się wyda­wać. Mod­ny i wygod­ny, spraw­dzi się na każ­dej pla­ży.

W co warto zainwestować tego lata

Mas­si­mo Dut­ti, Man­go, &other sto­ries, Fen­di, Nanu­sh­ka, Ute­rque, GRLFRND, Man­go, H&M

Nie­za­stą­pio­ny- wyko­na­ny z jedwab­nej saty­ny, czar­ny kom­bi­ne­zon we wzo­rzy­ste nadru­ki (H&M)  ide­al­ny na dłu­gie, wie­czor­ne spa­ce­ry i roman­tycz­ne kola­cje. Krót­kie, sze­ro­kie ręka­wy doda­ją ele­gan­cji, a kark zdo­bi sub­tel­ne roz­cię­cie z guzi­kiem. Co wię­cej, kom­bi­ne­zon świet­nie pod­kre­śla figu­rę dzię­ki odci­na­nej talii z wyj­mo­wa­nym paskiem do wią­za­nia, a sze­ro­kie nogaw­ki do kost­ki i kry­ty suwak z tyłu u dołu doda­ją cało­ści non­sza­lan­cji.  

W tym sezo­nie jak nigdy do łask powra­ca wikli­na i rafia, a trend ten jest szcze­gól­nie widocz­ny w akce­so­riach, jakie pro­po­nu­ją nam pro­jek­tan­ci. Sze­ro­ki pasek z dużą klam­rą (Man­go) wyko­na­ny z włó­kien rafii będzie świet­nym dodat­kiem do sukie­nek i lnia­nych spodni.  

Podróż w cza­sie i powrót do antycz­nej Gre­cji? Dla­cze­go nie! Wygod­ne, pła­skie klap­ki na gumo­wej pode­szwie z zapię­ciem na klam­rę (Man­go) pasu­ją i do jean­sów i sukie­nek maxi, a ozdob­ne, cien­kie, deli­kat­ne bia­łe paski pięk­nie utrzy­mu­ją sto­pę w ryzach. 

W cie­płe dni chęt­niej się­ga­my po paste­le i nie­ska­zi­tel­ną biel, dla­te­go prze­my­ca­my trend na denim w wer­sji whi­te. Mod­ne w tym sezo­nie jean­so­we kom­bi­ne­zo­ny nosi­my w nie­co­dzien­nej, let­niej wer­sji. Ide­al­nie dopa­so­wa­ny, bia­ły kom­bi­ne­zon (ASOS) z funk­cjo­nal­ny­mi kie­sze­nia­mi, wycię­ciem na ple­cach, okrą­głym dekol­tem i roz­por­kiem z przo­du to mru­gnię­cie okiem do wszyst­kich fanów nie­śmier­tel­ne­go deni­mu. 

Latem bez­względ­nie war­to zain­we­sto­wać w dobrej jako­ści sukien­kę. Gład­ka, bia­ła, o roz­klo­szo­wa­nym kro­ju, z roz­cię­cia­mi po bokach u dołu i bez ręka­wów, zapi­na­na z przo­du na guzi­ki (Mas­si­mo Dut­ti) przy­wo­dzi na myśl dzi­kie, afry­kań­skie Safa­ri. Dwie bocz­ne kie­sze­nie zapew­nia­ją funk­cjo­nal­ność i wygo­dę, a dekolt wycię­ty w szpic spraw­dzi się nawet pod­czas naj­więk­szych upa­łów.

W tym sezo­nie wszy­scy osza­le­li na punk­cie wikli­no­wych koszy (Cult Gaia, pol­skie Robo­ty Ręcz­ne). Koszyk w rom­by (Ute­rque) z pod­szew­ką z deli­kat­nej baweł­ny w środ­ku to okrą­gły model z geo­me­trycz­nym nadru­kiem. W środ­ku posia­da jed­ną, prak­tycz­ną prze­gro­dę z bocz­ną wewnętrz­ną kie­szon­ką i zapię­ciem na pasecz­ki ze zło­ty­mi, meta­lo­wy­mi koń­ców­ka­mi. Kosz dostęp­ny jest jest w cie­płych kolo­rach zie­mi: czer­wo­nym, kha­ki oraz musz­tar­do­wym.

Klap­ki Fen­di są nie tyl­ko dowo­dem na powrót logo­ma­nii, ale i dosko­na­łym przy­kła­dem tego, że pła­skie obu­wie może  być rów­nie zabaw­ne co obca­sy. Gwa­ran­tu­je­my, że poko­chasz je od pierw­sze­go wej­rze­nia! Wyko­na­ne z mięk­kie­go aksa­mi­tu klap­ki, ozdo­bio­ne kul­to­wym logo “FF” Kar­la Lager­fel­da posia­da­ją w środ­ku gład­ką, per­fek­cyj­ne dopa­so­wu­ją­cą się do sto­py skó­rza­ną wkład­kę. Noś je z parą ulu­bio­nych jean­sów bądź od stóp do głów w logo total look.  

GRLFRND to kul­to­wa mar­ka denim, któ­rą uwiel­bia­ją top model­ki Ken­dall Jen­ner i Gigi Hadid. Pasu­ją do krót­kich topów i ulu­bio­nych t‑shirtów z zespo­ła­mi roc­ko­wy­mi, zarów­no do sne­aker­sów jak i szpi­lek. Co wię­cej, każ­dy z mode­li inspi­ro­wa­ny jest super­mo­del­ka­mi  lat 90-tych. Jasny, dopa­so­wa­ny „Kia­ra”, to jean­sy w sty­lu boy­friend a zara­zem kwin­te­sen­cja sty­lu vin­ta­ge, któ­re powin­na mieć w sza­fie każ­da  z nas.  

Luź­na sukien­ka maxi w beżo­we paski (NANUSHKA) wyko­na­na z mod­ne­go w tym sezo­nie, nie­zwy­kle prze­wiew­ne­go lnu to model  Tala, per­fek­cyj­nie będzie współ­grać z Two­imi ulu­bio­ny­mi mula­mi. Cha­rak­te­ry­zu­je się pod­kre­ślo­ną talią, luź­ny­mi  ramio­na­mi i swo­bod­nie opa­da­ją­cy­mi ręka­wa­mi zwę­ża­ny­mi na nad­garst­ku. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy