ModaMust have

Ubrania, dzięki którym stworzysz szafę idealną

O poranku większość czasu zastanawiasz się nad tym, co na siebie włożyć? A może każdego dnia skrupulatnie planujesz swój outifit? Jedno jest pewne – bez podstawowych i absolutnie minimalistycznych rzeczy w swojej szafie nie stworzysz uniwersalnej, klasycznej stylizacji. W dodatku takiej, w której oprócz świetnego wyglądu po prostu będziesz czuć się komfortowo.

Topy: COS

Koszul­ki: HIBOU, COS, COS, The Odder Side.

Baweł­nia­ny, mięk­ki top z dłu­gim ręka­wem, pro­sty, męski t‑shirt w pod­sta­wo­wych, neu­tral­nych kolo­rach to abso­lut­na baza i rzecz, któ­ra powin­na zna­leźć się w każ­dej garderobie.

Jeansy: The Odder Side, Levis, H&M, Levis, H&M.

Jean­sy: The Odder Side, Levis, H&M, Levis, H&M.

Podob­nie jak para ide­al­nie skro­jo­nych, dobrej jako­ści wygod­nych jean­sów. Dzię­ki tym dwóm ele­men­tom będziesz w sta­nie już w kil­ka sekund wyjść z domu, a przy tym za każ­dym razie wyglą­dać sty­lo­wo, bez wzglę­du na to, jak je ze sobą zestawisz.

Sportowe buty: Balenciaga, New Balance, ADIDAS ORIGINALS, Nike, Acne Studios, New Balance.

Buty spor­to­we: Balen­cia­ga, New Balan­ce, ADIDAS ORIGINALS, Nike, Acne Stu­dios, New Balance.

Obec­nie chy­ba żad­na z nas nie wyobra­ża sobie nie mieć choć jed­nej pary wygod­nych, spor­to­wych butów. Sne­aker­sy już od kil­ku sezo­nów kró­lu­ją na wybie­gach u naj­więk­szych pro­jek­tan­tów. A wybór jest prze­ogrom­nych – od kla­sycz­nych, bia­łych teni­só­wek, po futu­ry­stycz­ne jak u Balen­cia­gi i kolo­ro­we jak u Acne Stu­dios. Nie­wąt­pli­wie ich wiel­ką zale­tą jest fakt, że pasu­ją nie­mal do wszyst­kie­go, zatem bez obaw możesz mik­so­wać ze sobą ubra­nia, nie zasta­na­wia­jąc się nad wybo­rem butów – spe­aker­sy to gwa­ran­cja, że będziesz wyglą­dać po pro­stu dobrze.

Marynarki:  Acne Studios, H&M, GAUGE81, & Other Stories, ENVELOPE1976.

Mary­nar­ki: Acne Stu­dios, H&M, GAUGE81, & Other Sto­ries, ENVELOPE1976.

Poży­czo­na od ojca, face­ta, star­sze­go bra­ta – mary­nar­ka over­si­ze to jed­no z tych ubrań, któ­re poko­cha­ły it-girls i kobie­ty na całym świe­cie. Wygod­na i andro­ge­nicz­na – to dzię­ki niej para­dok­sal­nie wyglą­da­my bar­dziej kobie­co i akcen­tu­je­my swo­ją siłę i nie­za­leż­ność. Per­fek­cyj­nie skro­jo­na, czar­na mary­nar­ka spra­wi, że ele­ganc­ko będziesz wyglą­dać nie tyl­ko w sukien­ce, ale i spodniach. W dodat­ku taki zestaw spraw­dza się zarów­no do pra­cy, na for­mal­ne spo­tka­nia, jak i na co dzień.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy