Moda

Ubrania dla niskich kobiet

 

Natura obdarzyła Ciebie drobną, filigranową posturą oraz niskim wzrostem? Marzysz o garderobie, która w prosty i skuteczny sposób pomoże Ci optycznie wydłużyć sylwetkę? Redakcja Vers-24 ma na to radę. Oto ubrania dla niskich kobiet, które przemienią Twój wzrost w atut!

 

Jakich dodatków powinny unikać niskie kobiety

To praw­da, że niskie kobie­ty za pomo­cą szpi­lek mogą dodać sobie cen­ty­me­trów i stać się optycz­nie wyż­szy­mi. Jak naj­bar­dziej zachę­ca­my Cie­bie do sto­so­wa­nia tego tri­ku. Jed­nak zacho­waj umiar. Nie rzu­caj się od razu na naj­wyż­sze buty w skle­pie. Uwi­docz­nią tyl­ko kon­trast pomię­dzy Two­im wzro­stem, a dodat­ka­mi i spo­wo­du­ją, że będziesz wyglą­da­ła wręcz kary­ka­tu­ral­nie. Dla oto­cze­nia sta­nie się jasne, że nosisz je, bo masz kom­plek­sy. Tak prze­cież nie jest! Drob­na, fili­gra­no­wa postu­ra może być atu­tem i Two­im logo. Dodaj jej pięk­na w inte­li­gent­ny spo­sób.

 

Fasony dla niskich kobiet

Niskim kobie­tom zale­ca­my nosze­nie pro­stych faso­nów i jed­no­ko­lo­ro­we ubra­nia oraz kom­ple­ty. Ciem­ny nie­bie­ski, moc­na żółć, głę­bo­ka zie­leń oraz czer­wień wyróż­nią Cie­bie z tłu­mu. Spodnie o pro­stej nogaw­ce i koszu­la w szpic to roz­wią­za­nie ide­al­ne. Kom­bi­ne­zon w odcie­niu kar­me­lo­wym lub bur­gun­do­wym w połą­cze­niu za szpil­ka­mi, lakie­ro­wa­ną koper­tów­ką i zło­tą biżu­te­rią spra­wi, że zabły­śniesz na wie­czor­nym even­cie niczym gwiaz­da. Jeśli jesteś posia­dacz­ką zgrab­nych nóg, noś krót­kie sukien­ki. Te o pro­stym faso­nie spraw­dzą się naj­le­piej. Mogą być deli­kat­nie uroz­ma­ico­ne haftem, ażu­rem lub kora­li­ka­mi przy dekol­cie. Te drob­ne akcen­ty pod­kre­ślą Two­ją uni­kal­ną natu­rę. Świet­ną opcją jest czar­na mini spód­nicz­ka, raj­sto­py i buty w tym samym odcie­niu. Pięk­nie wydłu­żą nogi i doda­dzą Two­jej syl­wet­ce gra­cji. Zre­zy­gnuj z bot­ków i butów na obca­sie z zapię­ciem na wyso­ko­ści kost­ki – nie­po­trzeb­nie skró­cą syl­wet­kę.

Tkaniny dla niskich kobiet

Two­ja syl­wet­ka jest fili­gra­no­wa więc sta­wiaj na deli­kat­ne i miłe w doty­ku tka­ni­ny. Weł­na, jedwab, szy­fon, saty­na pod­kre­ślą Two­ją uni­kal­ną natu­rę, niczym magicz­na różdż­ka. Noś dopa­so­wa­ne swe­try z kasz­mi­ru lub cie­płej włócz­ki. Mogą być nie­co bab­ci­ne, bo te są naj­mod­niej­sze tej jesie­ni, ale nie over­si­zo­we! Wybie­rasz się na impre­zę? Załóż mini spód­nicz­kę z błysz­czą­cy­mi ceki­na­mi lub tę skó­rza­ną z koron­ko­wy­mi wstaw­ka­mi. Ma być zde­cy­do­wa­nie i prze­bo­jo­wo.  Poza tym, pamię­taj: „małe jest pięk­ne”, a pew­ność sie­bie to  naj­lep­szy doda­tek.

 

Źró­dłem inspi­ra­cji może być dla Cie­bie Kate Moss. Top model­ka tak spryt­nie sto­su­je zabie­gi sty­li­stycz­ne, że nawet nikt na co dzień nie zasta­na­wia się, ile ma wzro­stu. Prze­cież wszy­scy wie­my, że do 180 cm jej dale­ko

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy