Kultura

Trwa konkurs fotograficzny „Miejsca codzienności”

Do 31 października można przesyłać swoje realizacje fotograficzne w ramach konkursu organizowanego przez Galerię Miejską Arsenał, Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (ABnŻC), Kolektyw Wydawniczy Ostrøv oraz VOX.

konkurs fotograficzny „Miejsca codzienności”

Punk­tem wyj­ścia dla przy­go­to­wy­wa­nych prac powin­ny być mate­ria­ły zgro­ma­dzo­ne w ABnŻC. Tema­ty, wokół któ­rych kon­cen­tru­ją się zbio­ry archi­wum, to m.in.: prze­mia­ny oby­cza­jów, spo­so­by zamiesz­ki­wa­nia, wzo­ry kon­sump­cji, ludz­kie rela­cje z przed­mio­ta­mi, auto­mo­bil­ność, rela­cje intym­ne, for­my drob­nej wytwór­czo­ści i czas wol­ny. 

Pra­ce kon­kur­so­we powin­ny sta­no­wić cykl, któ­ry będzie eks­plo­ro­wać życie codzien­ne we współ­cze­snej Pol­sce, a w szcze­gól­no­ści jego rela­cje z prze­strze­nia­mi, w któ­rych ono się roz­gry­wa. Jury wyło­ni reali­za­cje naj­le­piej odno­szą­ce się do tema­tu i to one wej­dą w skład publi­ka­cji pt. „Miej­sca codzien­no­ści”. Oprócz mate­ria­łów wizu­al­nych, przy­go­to­wy­wa­na książ­ka będzie zawie­rać tak­że ese­je przy­go­to­wa­ne przez bada­czy – socjo­lo­gów zwią­za­nych z ABnŻC.

Szcze­gó­ły kon­kur­su, regu­la­min oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy moż­na zna­leźć na  www.arsenal.art.pl/wydarzenia/miejsca-codziennosci/ .

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy