ModaTrendy

Trend na wiosnę 2019 – liliowe sukienki

Jasny odcień fioletu zdominował wybiegi i królował podczas pokazów Ready-to-wear na wiosnę 2019. Mowa oczywiście o subtelnym kolorze lila, który mogliśmy podziwiać m.in. u Valentino, Balenciagi czy Emilii Wickstead.

Trend na wiosnę 2019 – liliowe sukienki v

Rouje, Nanu­sh­ka, Rouje, Fin­ders Keepers, Mag­da Butrym, Zara, See by Chloe

Nie tak krzy­kli­wy jak limon­ka czy fuk­sja – sub­tel­ny, wrzo­so­wy kolor, pro­jek­tan­ci upodo­ba­li sobie szcze­gól­nie na lek­kich i zwiew­nych sukien­kach. To one przy­wo­łu­ją na myśl pierw­sze wio­sen­ne, cie­płe dni. Sukien­ki w kolo­rze lilio­wym to alter­na­ty­wa dla uwiel­bia­nej i powra­ca­ją­cej co sezon bie­li, a jed­no­cze­śnie kobie­cość i deli­kat­ność w zupeł­nie nowej odsło­nie. Redak­cja Vers-24 pod­po­wie wam, gdzie szu­kać naj­pięk­niej­szych.

Twe­edo­wa sukien­ka z biżu­te­ryj­ny­mi guzi­ka­mi w sty­lu Cha­nel (Zara), pro­stym dekol­tem i sze­ro­ki­mi ramiącz­ka­mi to świet­ny spo­sób na prze­my­ce­nie naj­go­ręt­sze­go tren­du nawet do pra­cy. Dopa­so­wa­na sukien­ka midi z roz­cię­ciem i fal­ban­ką (Fin­ders Keepers) oraz rów­nie sze­ro­ki­mi, zakoń­czo­ny­mi fal­ban­ka­mi ramiącz­ka­mi to ide­al­ny wybór na miej­skie spa­ce­ry. Podob­nie jak lek­ka, odsła­nia­ją­ca nogi sukien­ka (Rouje) z drob­ny­mi guzi­ka­mi i wią­za­niem, ide­al­na na pierw­sze cie­płe dni. Zwiew­na i lek­ka sukien­ka (See by Chloe) z dłu­gi­mi rękaw­ka­mi, wyko­na­na z szy­fo­nu to świet­ny wybór na co dzień. Jedwab­na, krót­ka, asy­me­trycz­na sukien­ka (Mag­da Butrym) z ozdob­ny­mi marsz­cze­nia­mi spraw­dzi się pod­czas noc­nych eska­pad czy ele­ganc­kich ran­dek, tak samo jak jedwab­na, o szla­fro­ko­wym kro­ju i prze­wią­zy­wa­na w talii (Nanu­sh­ka). 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy