FilmKultura

Top 10 filmów o miłości na wieczór

Istnieją takie filmy, które każdy z nas widział chociaż raz w życiu. Klasyki kinematografii, które pojawiają się w rankingach i mimo mijających lat wciąż zostają na ich szczycie. Dzisiaj skupimy się na tych najbliższych naszym kobiecym sercom, czyli komediom romantycznym. Można je lubić bądź nie, ale każda z nas je ogląda, a nasi partnerzy, uczą się przy nich romantyzmu.

Są takie dni, kie­dy masz ocho­tę obej­rzeć dobry film i zre­lak­so­wać się z kub­kiem gorą­cej her­ba­ty? Jeste­śmy tu dla Cie­bie. Wybra­ły­śmy 10 naszych ulu­bio­nych kome­dii roman­tycz­nych. Pew­nie część z Was już je widzia­ła, ale czy zima to nie naj­lep­szy moment aby do nich wró­cić i uzu­peł­nić ewen­tu­al­ne zaległości?

Masz wia­do­mość

247417.1

Kath­le­en (w tej roli Meg Ryan) jest wła­ści­ciel­ką  małe­go skle­pu z książ­ka­mi dla dzie­ci. Jej życie jest sta­bil­ne i spo­koj­ne, póki w oko­li­cy nie poja­wia się kon­ku­ren­cja – swój oddział otwie­ra naj­więk­sza nowo­jor­ska sieć wydaw­ni­cza, pro­wa­dzo­na przez pew­ne­go sie­bie Joe Foxa. Zgod­nie z zasa­da­mi kon­ku­ren­cji, obo­je nie pała­ją do sie­bie sym­pa­tią. Ta dwój­ka rywa­li­zu­ją­ca ze sobą w praw­dzi­wym życiu, roman­su­je w cyber­prze­strze­ni, począt­ko­wo nic o tym nie wie­dząc! Ale to dopie­ro począ­tek niespodzianek…

Szko­ła uczuć

293941.1

Kla­sy­ka gatun­ku. Na pozór banal­na histo­ria mło­dzień­czej miło­ści. On – jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych chło­pa­ków w szko­le, Ona – cór­ką pasto­ra i pil­ną uczen­ni­cą zapa­trzo­ną w gwiaz­dy. Nie mają ze sobą kon­tak­tu, póki dyrek­tor szko­ły nie zmu­sza Lan­do­na do wzię­cia udzia­łu w szkol­nym spek­ta­klu, tam bli­żej pozna­je Jamie. Kie­dy pro­si ją o pomoc w nauce roli, z jej ust pada klu­czo­we zda­nie: “Obie­caj że się we mnie nie zako­chasz.”, na któ­re chło­pak bez zasta­no­wie­nia odpo­wia­da: “Z tym nie będzie pro­ble­mu.” Czyż­by? Pięk­na histo­ria miło­ści, któ­ra wyci­ska łzy.

Nigdy w życiu

186120.1

Film opar­ty na best­sel­le­ro­wej powie­ści autor­stwa Kata­rzy­ny Gro­cho­li. Pol­ska kome­dia roman­tycz­na, któ­ra doda­ła kobie­tom odwa­gi i wia­ry w sie­bie. Judy­ta bie­rze roz­wód, bo jej wie­lo­let­ni mąż zosta­wił ją dla młod­szej kobie­ty. Boha­ter­ka zaczy­na życie od nowa: budu­je dom pod War­sza­wą i nie­spo­dzie­wa­nie tak­że nowy zwią­zek. Nie obej­dzie się bez pro­ble­mów, ale czym one są dla praw­dzi­wej miło­ści? Peł­na humo­ru i cie­ka­wych dia­lo­gów fabu­ła spra­wia, że film moż­na oglą­dać bez końca.

Listy do M.

LISTY DO M

Kolej­na pol­ska pro­duk­cja war­ta zoba­cze­nia. 5 kobiet i 5 męż­czyzn odnaj­du­je miłość w świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Ide­al­ny film na zbli­ża­ją­cą się Gwiazd­kę, a dla tych, któ­rym będzie mało, nie­daw­no do kin weszła dru­ga część fil­mu, któ­rą też ser­decz­nie pole­ca­my. “Listy do M 2” były chęt­niej wybie­ra­ne przez widzów niż „Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya”, tym samym zyska­ły tytuł naj­więk­sze­go hitu kino­we­go 2015 roku w Polsce!

500 dni miłości

143937.1

Nie jest to typo­wa kome­dia roman­tycz­na, nie ma w niej hap­py end’u, jest za to wie­le śmie­chu i wzru­szeń. Angiel­ski tytuł – 500 Days of Sum­mer ma dwo­ja­kie zna­cze­nie, oprócz pory roku, to imię miło­ści głów­ne­go boha­te­ra – Toma. Film ten to histo­ria związ­ku, przy­po­mi­na­ją­ca naj­waż­niej­sze momen­ty związ­ku Toma i Sum­mer, wzlo­ty i upad­ki pary, z któ­rą może­my się utożsamiać.

Narze­czo­ny mimo woli

141523.1

Tu w głów­nej roli nie­za­stą­pio­na San­dra Bul­lock, któ­rej towa­rzy­szy Ryan Rey­nolds. To film, któ­ry speł­nia wszyst­kie kry­te­ria swo­je­go gatun­ku. Jest w nim dużo śmie­chu i dużo miło­ści, a wszyst­ko za spra­wą zna­ko­mi­tej gry aktor­skiej głów­nych boha­te­rów. Pokrót­ce: Mar­ga­ret pocho­dzi z Kana­dy, pra­cu­je w dużym wydaw­nic­twie, a jej karie­ra nabie­ra tem­pa. Wyda­wa­ło­by się, że wszyst­ko idzie po jej myśli, gdy­by nie infor­ma­cja, że zanie­dba­ła pro­ce­du­ry wizo­we i gro­zi jej depor­ta­cja z USA. Mar­ga­ret oka­zu­je sie zarad­ną, mło­dą biz­ne­swo­man i oświad­cza swo­je­mu asy­sten­to­wi, że zosta­nie jego żoną…

Sło­wo na M

511302_1.1

To film stwo­rzy zgod­nie z bry­tyj­ską, a nie hol­ly­wo­odz­ką tra­dy­cją kome­dii roman­tycz­nych. W roli głów­nej Daniel Rodc­lif­fe i Zoe Kazan, któ­rzy spi­sa­li się na medal. Wal­la­ce i Chan­try to boha­te­ro­wie z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, intry­gu­ją­cy, o inte­re­su­ją­cej i zło­żo­nej oso­bo­wo­ści czy rów­nie cie­ka­wej prze­szło­ści oraz doświad­cze­niach życio­wych. Same nie wie­my czy to magicz­na moc Har­re­go Pot­te­ra, ale film jest po pro­stu cza­ru­ją­cy. Para pozna­je się na impre­zie, pierw­szej na któ­rą wybrał się Wal­la­ce od cza­su roz­sta­nia ze swo­ją dziew­czy­ną. Chan­try od razu wpa­da mu oko, ale jego entu­zjazm szyb­ko gaśnie, ponie­waż dziew­czy­na nie jest sama. Los oka­zu­je się jed­nak prze­wrot­ny, a przy­jaźń prze­ra­dza się w praw­dzi­we uczucie.

To wła­śnie miłość

216659_2.1

Naj­lep­sza świą­tecz­na kome­dia roman­tycz­na. Mimo, że poja­wia sie w tele­wi­zji z czę­sto­tli­wo­ścią Kevi­na, któ­ry został sam w domu, czy­li dokład­nie co roku, to chy­ba nigdy nam się nie znu­dzi. 10 histo­rii miło­ści, na 10 róż­nych spo­so­bów. Film stał się moc­ną inspi­ra­cją dla wyżej wspo­mnia­nych „Listów do M”. Boha­te­ro­wie opo­wie­ści ule­ga­ją przed­świą­tecz­ne­mu nastro­jo­wi, któ­ry sprzy­ja wyzwa­la­niu cie­plej­szych uczuć. Już nie­dłu­go do obej­rze­nia w telewizji.

Czas na miłość

About Time

Richard Cur­tis- reży­ser zna­ny z takich pro­duk­cji jak „Nothing Hill” „Czte­ry wese­la i pogrzeb” i „To wła­śnie miłość” wie, jak balan­so­wać mię­dzy kome­dią i melo­dra­ma­tem i w jakich pro­por­cjach mie­szać ze sobą czu­łość i iro­nię. Tak powstał dow­cip­ny i wzru­sza­ją­cy obraz, nie­kie­dy może się wyda­wać zbyt słod­ki, ale komu to przeszkadza?

Tim nie nale­ży do gru­py prze­bo­jo­wych męż­czyzn, a kon­tak­ty mię­dzy­ludz­kie, szcze­gól­nie te z kobie­ta­mi, nie idą mu naj­le­piej. Do cza­su, gdy ojciec zdra­dza mu tajem­ni­cę o tym, że może prze­no­sić się w prze­szłość, ale tyl­ko taką, w któ­rej uczest­ni­czył. Musi przy tym zacho­wać ostroż­ność, bo każ­da z podró­ży może zmie­nić jego przy­szłość. Jest to dla nie­go nie­sa­mo­wi­ta szan­sa, żeby zdo­być swo­ją lice­al­ną miłość, uni­ka­jąc towa­rzy­skich wpa­dek. To uro­kli­wa baj­ka o trud­nych wybo­rach, o miło­ści, któ­ra ma róż­ne odmia­ny i o rado­ści życia, któ­rej trze­ba się uczyć.

Lepiej póź­no niż później

254435.1

Har­ry (Jack Nichol­son) jest pod­sta­rza­łym pod­ry­wa­czem. Przez całe życie spo­ty­kał się z młod­szy­mi kobie­ta­mi, tak jest i tym razem. Nie­ste­ty jego ser­ce nie wytrzy­mu­je tem­pa, któ­re narzu­ca jego wła­ści­ciel i zamiast w ramio­na mło­dej part­ner­ki, tra­fia do szpi­ta­la. Har­re­go odwie­dza tak­że mat­ka jego wybran­ki, któ­ra jest w jego wie­ku. Choć na pozór nie są sobą zain­te­re­so­wa­ni, to z upły­wem cza­su oka­zu­je się, że wie­le ich łączy, powo­li zaczy­na­ją pod­da­wać się uczu­ciu. Film poka­zu­je, że nigdy nie jest za póź­no na praw­dzi­we uczu­cie, sta­rość to nie koniec świa­ta, a może począ­tek pięk­nej i sza­lo­nej miłości.

Tekst: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: filmweb.pl

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *