ModaNewsroom

TOMMY HILFIGER PRZESTAWIA SPECJALNĄ KOLEKCJĘ TOMMY JEANS COCA-COLA® 

 

Inspiracją do jej stworzenia była pierwsza w historii kolekcja ubrań Coca-Cola® z 1986 roku, którą także zaprojektował Tommy Hilfiger. 

 

TOMMY JEANS COCA-COLA

AMSTERDAM, HOLANDIA (04.04.2019 r.) – mar­ka TOMMY HILFIGER i The Coca-Cola Com­pa­ny przed­sta­wia­ją spe­cjal­ną kolek­cję odzie­ży TOMMY JEANS Coca-Cola®. Inspi­ra­cją do jej stwo­rze­nia były pierw­sze w histo­rii ubra­nia sygno­wa­ne logiem Coca-Coli, któ­re Tom­my Hil­fi­ger zapro­jek­to­wał w 1986 r. Obie mar­ki – iko­ny ame­ry­kań­skie­go sty­lu – łączy tak­że boga­ta histo­ria powią­zań z popkul­tu­rą. Teraz ponow­nie łączą siły, by przed­sta­wić nowe­mu poko­le­niu wspól­ne dzie­dzic­two. 

Pre­mie­rze towa­rzy­szy wyjąt­ko­wa kam­pa­nia wize­run­ko­wa, inspi­ro­wa­na archi­wal­ny­mi zdję­cia­mi pierw­szej wspól­nej kolek­cji z lat 80. Męska i dam­ska linia TOMMY JEANS Coca-Cola®  będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach TOMMY JEANS na całym świe­cie, onli­ne na tommy.com od 5 kwiet­nia 2019 r.

Kolek­cja kap­su­ło­wa TOMMY JEANS Coca-Cola® jest wspo­mnie­niem wiel­kie­go wyda­rze­nia w histo­rii mar­ki TOMMY HILFIGER,” mówi Ave­ry Baker, Chief Brand Offi­cer fir­my Tom­my Hil­fi­ger Glo­bal. „Nasza kolek­cja dla Coca-Coli z lat 80. była wyra­zi­sta i ener­gicz­na – bły­ska­wicz­nie sta­ło się o niej gło­śno. Kolej­ną współ­pra­cą chce­my uczcić podob­ne war­to­ści obu marek, mło­dzień­czą ener­gię i opty­mizm. Przy two­rze­niu nowej kolek­cji wzo­ro­wa­li­śmy się na jej legen­dar­nym ory­gi­na­le, któ­re zak­tu­ali­zo­wa­li­śmy o współ­cze­sne ele­men­ty tzw. streetstyle‑u, któ­re na pew­no przy­pad­ną do gustu mło­de­mu poko­le­niu. Tom­my Hil­fi­ger kolej­ny raz dowo­dzi, że od cza­su pierw­szej kolek­cji Coca-Cola® jest mistrzem w łącze­niu mody z popkul­tu­rą”. 

Kam­pa­nia wize­run­ko­wa powsta­ła na bazie inspi­ra­cji archi­wal­ny­mi zdję­cia­mi ubrań Coca-Cola®. Kolej­ny raz zde­cy­do­wa­no się na mini­ma­li­stycz­ne tło, któ­re pozwa­la wyeks­po­no­wać ukry­ty w kolek­cji styl i cha­rak­ter obu marek. Kam­pa­nia zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na przez duet Mein­ke Kle­in, a wyra­zi­ste sty­li­za­cje autor­stwa Luke­’a Daya pre­zen­tu­je gama róż­no­rod­nych oso­bo­wo­ści: India Gra­ham, Tyvan­ni Ebu­ehi, Zong Meng, Isa­bel­la Gal­le­go, Kit War­ring­ton, Mars Mur­ray, Daniel Desma­ra­is, Jia­he Zhang oraz Dési­ré Mia. 

Kam­pa­nie uzu­peł­ni eks­klu­zyw­ny wywiad z Tom­mym Hil­fi­ge­rem, w któ­rym pro­jek­tant podzie­li się wspo­mnie­nia­mi z two­rze­nia pierw­szej kolek­cji Coca-Cola® i któ­ry zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny w kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych mar­ki. 

Kap­su­ło­wa kolek­cja TOMMY JEANS Coca-Cola® dla kobiet i męż­czyzn skła­da się z replik ory­gi­nal­nych pro­jek­tów z lat 80. Ich faso­ny zyska­ły odświe­żo­ny, współ­cze­sny krój i zosta­ły ozna­ko­wa­ne nowym emble­ma­tem, któ­ry łączy słyn­ne logo­ty­py TOMMY JEANS i Coca-Cola®. W skład ofer­ty wcho­dzi sześć wer­sji kolo­ry­stycz­nych blu­zy i T‑shirtu z dużym logo TOMMY JEANS Coca-Cola® na pier­si, czer­wo­ne szor­ty z logo­wa­nym pane­lem na jed­nej stro­nie i T‑shirt z blo­ko­wym połą­cze­niem kolo­rów i logo. Dostęp­ny będzie tak­że kla­sycz­ny bia­ły T‑shirt z pię­cio­ma kolo­ra­mi emble­ma­tu kolek­cji na ple­cach oraz bia­ła i czer­wo­na kurt­ka spor­to­wa z logo. Miło­śni­ków wzo­rów zado­wo­li kla­sycz­na pasia­sta koszul­ka rug­by, w wer­sji bia­ło-czer­wo­nej lub nie­bie­sko-tur­ku­so­wo-bia­łej, a tak­że over­si­ze­’o­we blu­zy z kap­tu­rem w kola­żo­wy nadruk logo­ty­pów Coca-Cola® i TOMMY JEANS.

Nowa odsło­na współ­pra­cy Tom­my­’e­go Hil­fi­ge­ra i Coca-Coli jest współ­cze­sną wer­sją legen­dar­nych pro­jek­tów z lat 80. Przy­go­to­wa­no ją spe­cjal­nie dla nowe­go poko­le­nia,” mówi Michel­le Moore­he­ad, glo­bal­na mena­dżer­ka licen­cji i sprze­da­ży deta­licz­nej The Coca-Cola Com­pa­ny. „Nasze mar­ki cenią sobie opty­mizm i auten­tycz­ność – wspól­na kolek­cja jest tego wyra­zem”.

W dzie­dzic­two mar­ki TOMMY HILFIGER od zawsze wpi­sa­na jest współ­pra­ca z iko­na­mi popkul­tu­ry: mody, muzy­ki, sztu­ki i roz­ryw­ki. W latach 90. Tom­my Hil­fi­ger był jed­nym z pierw­szych pro­jek­tan­tów, któ­rzy połą­czy­li świat mody z show-biz­ne­sem. Pozy­cję lide­ra w bran­ży uzy­skał ubie­ra­jąc takich muzy­ków jak Aaliy­ah, Mark Ron­son i Usher oraz anga­żu­jąc do kam­pa­nii rekla­mo­wych m.in. Davi­da Bowie­go i Bey­on­cé. Wśród ostat­nich pro­jek­tów współ­pra­cy pro­jek­tan­ta, war­to wymie­nić czte­ry dam­skie kolek­cje kap­su­ło­we Tom­my­XGi­gi, zapro­jek­to­wa­ne z super­mo­del­ką Gigi Hadid, a tak­że męską kolek­cję spe­cjal­ną Jesień 2018 – stwo­rzo­ną z czte­ro­krot­nym mistrzem świa­ta For­mu­ły 1, kie­row­cą Lewi­sem Hamil­to­nem. 

Miło­śni­cy i obser­wa­to­rzy mar­ki mogą dołą­czyć do kon­wer­sa­cji na temat kolek­cji w mediach spo­łecz­no­ścio­wych za pomo­cą pro­fi­li @TommyHilfiger oraz znacz­ni­ków #Tom­my­Je­ans i #coca­co­la.

TOMMY JEANS COCA-COLA TOMMY JEANS COCA-COLA TOMMY JEANS COCA-COLA TOMMY JEANS COCA-COLA TOMMY JEANS COCA-COLA

#Tom­my­XCo­ca­Co­la

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy