Moda

TKANINY POLECANE NA LATO

Lato to czas, kiedy temperatura za oknem rozkręca się na całego. Warto więc przygotować się na zmiany w garderobie i wyposażyć w ubrania, które zapewnią Ci uczucie chłodu. Wystarczy, że podczas wyprzedaży letnich zwrócisz większą uwagę na rodzaj tkaniny,  a upał już więcej nie będzie Ci straszny. W związku z tym, że wakacje to także sezon na randki, wieczorne wyjścia i imprezy, Redakcja Vers-24 poleca tkaniny nie tylko praktyczne, ale również zmysłowe.

Len (ang. linen)  – Odpor­ny, trwa­ły i prak­tycz­ny. Tka­ni­na natu­ral­na, oddy­cha­ją­ca – to w niej poczu­jesz się jak w dru­giej skó­rze. Len budzi sza­cu­nek oto­cze­nia ze wzglę­du na swo­ją war­tość i wyso­ką cenę. Tyl­ko tej tka­ni­nie moż­na wyba­czyć zagnie­ce­nia. Wypra­so­wać lnia­ną koszu­lę to nie lada wyzwa­nie, mimo to taki ele­ment gar­de­ro­by nie tra­ci nic ze swo­je­go uro­ku! ☺ Naj­lep­szy len to indyj­ski, wło­ski i egip­ski. War­to wie­dzieć, że w XX wie­ku naj­sław­niej­sze zakła­dy lniar­skie znaj­do­wa­ły się na tere­nie Żyrar­do­wa (40 km od War­sza­wy), a pol­skie pro­duk­ty cie­szy­ło się popu­lar­no­ścią w samym Pary­żu i na dwo­rze carskim.

Tka­ni­na ide­al­na na: sukien­ki, spodnie, koszu­le, prak­tycz­ne i sty­lo­we tor­by z nadrukiem.

Krót­kie shor­ty w sty­lu Kate Moss doda­dzą Two­je­mu looko­wi nut­ki non­sza­lan­cji! Różo­wa pro­sta  kla­sycz­na sukien­ka w sty­lu Twig­gy spra­wi, że będziesz pre­zen­to­wa­ła się niczym iko­na stylu. 

Baweł­na (ang. cot­ton) – tka­ni­na prak­tycz­na i cenio­na za swo­je walo­ry ter­mo­re­gu­la­cyj­ne; w baweł­nie tak szyb­ko się nie pocisz. Tka­ni­na jest prze­wiew­na i oddy­cha. Adap­tu­je się „niczym dru­ga skó­ra”. Łatwa do pra­nia i pra­so­wa­nia. Popu­lar­na i uwiel­bia­na nie tyl­ko przez panie, ale rów­nież przez panów. Świet­nie spraw­dza się w pra­cy, gdzie obo­wią­zu­je dress code.

Ide­al­na: na koszu­le, tuni­ki, sukien­ki, bie­li­znę, spodnie i krót­kie spoden­ki (tu pole­ca­my baweł­nę + ela­stan). Plus za to, że łatwo się prasuje. 

Baweł­nia­na koszu­la w paski lub krat­kę Vichy to ide­al­ne roz­wią­za­ne na lato z fantazją. 

Batyst (ang. bati­ste) – tka­ni­na o deli­kat­nej fak­tu­rze, bar­dzo cien­ka i prze­zro­czy­sta. Wyko­na­na naj­czę­ściej z przę­dzy baweł­nia­nej, jedwab­nej lub lnia­nej. Tka­na za pomo­cą splo­tu płó­cien­ne­go. Batyst jest bie­lo­ny, a nie­kie­dy dru­ko­wa­ny. Mimo tego, że tka­ni­na ta ucho­dzi za prak­tycz­ną, jest nie­zwy­kle szla­chet­na, miła w doty­ku i przy­ja­zna dla skóry. 

Ide­al­na na: let­nie sza­le, bluz­ki, sukien­ki – lek­kie ubio­ry kobie­ce i bie­li­znę. Bia­ła baty­sto­wa chu­s­ta to must have w Two­jej sza­fie! Chro­ni przed wia­trem i słoń­cem na plaży.

Szy­fon (ang. chif­fon) – szla­chet­na, deli­kat­na, prze­świ­tu­ją­ca tka­ni­na. Jed­na z naj­bar­dziej luk­su­so­wych. Ide­al­na na lato, bo prze­wiew­na i lek­ka. W niej poczu­jesz się jak piór­ko. Ze wzglę­du na swój sta­tus, jest wyma­ga­ją­ca ☺ Z szy­fo­nem trze­ba się obcho­dzić deli­kat­nie, by nie puści­ło tak zwa­ne oczko 😉 Uwa­żaj, by nie zaha­czyć o tka­ni­nę paznok­cia­mi. W prze­ciw­nym razie pój­dzie na straty.

Ide­al­na na bluz­ki i sukien­ki. Mas­si­mo Dut­ti czę­sto posia­da w swo­jej kolek­cji ubra­nia dam­skie z szy­fo­nu. Szy­fon pięk­nie pre­zen­tu­je się w akom­pa­nia­men­cie kwie­ci­stych wzo­rów, siel­skich moty­wów. Takie ele­men­ty ozdob­ne doda­dzą Ci mak­si­mum kobie­co­ści i frywolności. 

Szy­fon spraw­dzi się w sty­li­za­cjach na roman­tycz­ną rand­kę, pod­czas spa­ce­ru po Łazien­kach Kró­lew­skich czy nad brze­giem morza. Zda egza­min na salo­nach i róż­ne­go rodza­ju uroczystościach. 

Jedwab (ang. silk) – kró­lo­wa tka­nin. Natu­ral­na, luk­su­so­wa, poły­skli­wa i przy­jem­na w doty­ku. Rodza­jów jedwa­bi jest mul­tum. Zasko­czą Cię swo­ją róż­no­rod­no­ścią! W tym labi­ryn­cie jedwa­bi, Redak­cja Vers-24 szcze­gól­nie pole­ca cot­ton silk oraz silk bro­ca­de. Połącz­nie jedwa­biu z baweł­ną doda Ci ele­gan­cji na co dzień, ponad­to taka kre­acja jest łatwiej­sza w pie­lę­gna­cji i bar­dziej użyt­ko­wa. Nie­co bar­dziej uro­czy­sty silk bro­ca­de (jedwab + bro­kat) to ide­al­ne roz­wią­za­nie na róż­ne­go rodza­ju przy­ję­cia, tak­że dyplo­ma­tycz­ne, wese­la, rand­ki, oka­zje i czer­wo­ne dywa­ny. Jedwab jed­nak roz­cho­dzi się na szwach, dla­te­go trze­ba o nie­go szcze­gól­nie dbać. Koleb­ką jedwa­biu są Chi­ny, Indie, Sri Lan­ka oraz Japonia.

Tka­ni­na ide­al­na na sukien­ki, spód­ni­ce, tuni­ki, bluz­ki. Już od kil­ku sezo­nów, gra pierw­sze skrzyp­ce na wybie­gach mody. Jedwab­ne sukien­ki niczym hal­ki i koszu­le noc­ne? Spraw­dzo­ny krzyk mody! Jedwab przy­słu­ży Ci na lata. Choć dro­gi, możesz śmia­ło trak­to­wać go jak inwe­sty­cję. Ponad­cza­so­wość i luk­sus nigdy prze­cież nie wycho­dzą z mody. 

Tekst: Ilo­na Jaworska

Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy