ModaNewsroom

Gosia Baczyńska SS17

Wiel­ki powrót lat 90: denim, mnó­stwo ceki­nów, dzwo­ny, deli­kat­ne, tiu­lo­we prze­świ­tu­ją­ce sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Pro­jek­tant­ka Gosia Baczyń­ska w sezo­nie wiosna/lato 2017 zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą podróż w cza­sie, wprost do prze­szło­ści. Model­kę Mar­tę Dyks do kam­pa­nii sfo­to­gra­fo­wał Mate­usz Stan­kie­wicz.

Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla pro­jek­tant­ki kla­sycz­ne, mister­ne i deli­kat­ne, koron­ko­we sukien­ki obsy­pa­ne ceki­na­mi, mie­nią się teraz bla­skiem naj­róż­niej­szych naszy­wa­nych, kolo­ro­wych apli­ka­cji. W naj­now­szej, let­niej kolek­cji nie bra­ku­je też ele­ganc­kich, atła­so­wych kom­bi­ne­zo­nów z flo­ry­stycz­ny­mi moty­wa­mi. Zasko­cze­nie? Casu­alo­wy, jean­so­wy total look (któ­ry poko­cha­li­śmy od razu) w posta­ci pozszy­wa­nej sukien­ki z odkry­ty­mi ple­ca­mi oraz połą­cze­niem spód­ni­cy z kata­ną. A dłu­gie, dopa­so­wa­ne i postrzę­pio­ne na nogaw­kach dzwo­ny to coś, co chce­my nosić przez całą wio­snę!

Gosia Baczyńska SS17 Gosia Baczyńska SS17 Gosia Baczyńska SS17 Gosia Baczyńska SS17

Wideo/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy