Uroda

Te składniki opóźniają starzenie się skóry 

Starzenie się skóry to naturalny proces. Stosując kosmetyki z odpowiednimi, aktywnie działającymi składnikami możemy go jednak nieco zahamować. Czego szukać w kremach przeciwzmarszczkowych? 

 

Te składniki opóźniają starzenie się skóry 

Zdję­cia: Fleur Kaan z Unsplash

 

Sta­rze­nie się skó­ry wyni­ka z czyn­ni­ków zewnętrz­nych i wewnętrz­nych. Te pierw­sze to na przy­kład pro­mie­nio­wa­nie UV, dru­gie to utra­ta kwa­su hia­lu­ro­no­we­go i kola­ge­nu wraz z wie­kiem. Na szczę­ście oba te czyn­ni­ki może­my zmi­ni­ma­li­zo­wać za pomo­cą pielęgnacji.

Przeciwutleniacze 

Prze­ciw­u­tle­nia­cze zmniej­sza­ją dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków na skó­rze, któ­re roz­kła­da­ją kola­gen i kwas hia­lu­ro­no­wy, ina­czej prze­ciw­dzia­ła­ją stre­so­wi oksy­da­cyj­ne­mu. Przy ich sto­so­wa­niu bar­dzo waż­na jest regu­lar­ność, wie­le prze­ciw­u­tle­nia­czy wyma­ga tak­że jed­no­cze­sne­go sto­so­wa­nia fil­trów UV, aby mogły odpo­wied­nio zadzia­łać. Prze­ciw­u­tle­nia­cze w pie­lę­gna­cji dba­ją o jędr­ność skó­ry, zmniej­sza­ją lub zapo­bie­ga­ją prze­bar­wie­niom i roz­ja­śnia­ją skó­rę. Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to:

  • wita­mi­na C,
  • wita­mi­na A,
  • wita­mi­na E,
  • cynk,
  • koen­zym Q10

Ceramidy

Cera­mi­dy wpły­wa­ją na ilość lipi­dów w skó­rze. Cera mło­da nie narze­ka na ich brak, dzię­ki cze­mu jest gład­ka i napię­ta. Gdy się sta­rze­je, pro­ces wytwa­rza­nia lipi­dów jest upo­śle­dzo­ny, a ta sta­je się bar­dziej podat­na na odwod­nie­nie i podraż­nie­nie. Wte­dy z pomo­cą przy­cho­dzą cera­mi­dy, któ­re wspo­ma­ga­ją ją w codzien­nym nawil­że­niu, zwięk­sza­ją napię­cie skó­ry i zmniej­sza­ją jej podat­ność na podrażnienia.

Kwasy AHA

Kwa­sy AHA z jed­nej stro­ny złusz­cza­ją skó­rę i poma­ga­ją nam pozbyć się mar­twe­go naskór­ka, z dru­giej zaś bar­dzo dobrze sty­mu­lu­ją pro­ces odno­wy. Sprzy­ja to spły­ce­niu zmarsz­czek i przy­wró­ce­niu nawil­że­nia skó­rze.  Naj­bar­dziej war­to stosować:

  • kwas mig­da­ło­wy 
  • kwas mle­ko­wy
  • kwas gli­ko­lo­wy

Kwas hialuronowy

To skład­nik, któ­re­go pro­duk­cja stop­nio­wo zmniej­sza się już po prze­kro­cze­niu 20 roku życia, dla­te­go kwas hia­lu­ro­no­wy to tak napraw­dę pod­sta­wa pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej. To on nawad­nia skó­rę, dzię­ki cze­mu wyglą­da mło­do i sprę­ży­ście. Naj­le­piej sto­so­wać rów­no­cze­śnie  jego nowo­cze­sne for­my, któ­re mają zdol­ność do prze­ni­ka­nia do głęb­szych warstw skó­ry, wraz z kwa­sem mało­czą­stecz­ko­wym, któ­ry sty­mu­lu­je pro­duk­cję natu­ral­ne­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. 

Peptydy

Pep­ty­dy bez pro­ble­mu prze­ni­ka­ją do głęb­szych warstw skó­ry. Peł­nią w kosme­ty­kach róż­ne funk­cję, ale w przy­pad­ku pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej naj­czę­ściej są nośni­kiem sub­stan­cji aktyw­nych. Dają tak­że sygnał komór­kom skó­ry do pro­duk­cji kola­ge­nu i ela­sty­ny. Dzię­ki temu dają dobre efek­ty nie tyl­ko w prze­ciw­dzia­ła­niu, ale i w reduk­cji zmarsz­czek. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy