Uroda

Tarcza ochronna dla Twojej skóry – Sisley Paris All Day All Year

Miejskie życie to prawdziwe wyzwanie dla naszej skóry – i to każdego dnia. Narażona jest bowiem na nieustanne działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak polutanty, promienie UV czy dym papierosowy, zakłócające proces odnowy komórek i w efekcie prowadzące do przedwczesnego starzenia. Już w 2005 r. marka Sisley Paris zwróciła szczególną uwagę na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych na pojawianie się oznak starzenia, prezentując innowacyjną pielęgnację All Day All Year – uniwersalny produkt dla kobiet i mężczyzn, który gwarantuje pełną strategię obronną z pierwszą taką podwójną tarczą ochronną chroniąca skórę przed czynnikami zewnętrznymi aż przez 8 godzin – fizyczną i biologiczną. Nic więc dziwnego, że produkt szybko stał się światowym bestsellerem.

sisley all day all year

Sisley Paris – tar­cza ochron­na All Day All Year

Teraz, nie­mal ponad 15 lat póź­niej Sisley Paris roz­po­czy­na zupeł­nie nowy roz­dział. Przez cały ten czas jej labo­ra­to­ria nie­ustan­nie pogłę­bia­ły swo­ją nauko­wą wie­dzę bazu­jąc na naj­now­szych odkry­ciach doty­czą­cych nega­tyw­ne­go wpły­wu czyn­ni­ków zewnętrz­nych na skó­rę, a efek­tem tej pra­cy jest inno­wa­cyj­na, znacz­nie bar­dziej sku­tecz­na for­mu­ła. Wszyst­ko to dzię­ki kom­bi­na­cji aktyw­nych skład­ni­ków „smart”. Dziś, All Day All Year ofe­ru­je kom­plek­so­wą stra­te­gię obron­ną, aby chro­nić skó­rę przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za jej przed­wcze­sne starzenie.

Eks­po­zom to wszyst­kie czyn­ni­ki wewnętrz­ne i śro­do­wi­sko­we, na któ­re jeste­śmy nara­że­ni każ­de­go dnia. To wła­śnie on jest odpo­wie­dzial­ny aż za 80% pro­ce­sów sta­rze­nia się skó­ry. Pro­mie­nie UV i polu­tan­ty mają szko­dli­we dzia­ła­nie, któ­re może osła­bić natu­ral­ny sys­tem obron­ny skó­ry. I cho­ciaż czyn­ni­ki te nie mają natych­mia­sto­we­go, widocz­ne­go wpły­wu na powierzch­nię skó­ry, sku­tecz­nie osła­bia­ją jej sys­tem obron­ny, sys­te­ma­tycz­nie ją uszka­dza­jąc i przy­czy­nia­jąc się do pro­ce­su „ciche­go sta­rze­nia”: spad­ku pozio­mu nawil­że­nia skó­ry, utra­ty bla­sku, jędr­no­ści i wital­no­ści. Ide­al­ne roz­wią­za­nie? Odpo­wied­nio wcze­sne dzia­ła­nie poprzez ochro­nę, jesz­cze zanim jej natu­ral­ny sys­tem obron­ny zosta­nie osła­bio­ny. Taki jest wła­śnie cel All Day All Year 2022: ochron­na pie­lę­gna­cja skó­ry nasy­co­na „smart” skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi, któ­re mogą zwięk­szyć zdol­no­ści samo­obron­ne skó­ry. W pierw­szej kolej­no­ści skó­ra oce­nia poziom szko­dli­wo­ści czyn­ni­ków zewnętrz­nych, uru­cha­mia­jąc następ­nie swo­je mecha­ni­zmy obron­ne, pozwa­la­ją­ce prze­zwy­cię­żyć jej wpływ czyn­ni­ków powo­du­ją­cych przed­wcze­sne sta­rze­nie się.

Teraz, dzię­ki swo­jej tar­czy ochron­nej – fizycz­nej i bio­lo­gicz­nej, pro­dukt All Day All Year oferu­je roz­bu­do­wa­ną stra­te­gię obron­ną. A wszyst­ko po to, aby chro­nić skó­rę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. Tar­cza fizycz­na chro­ni skó­rę na powierzch­ni dzię­ki trzem mecha­ni­zmom ochron­nym,  w tym wzmoc­nio­nej ochro­nie UVA/UVB, zanim czyn­ni­ki zewnętrz­ne wpły­ną na jej komór­ki. Tar­cza UV aż przez 8 godzin chro­ni bez­po­śred­nio przed pro­mie­nio­wa­niem UVA/UVB, zapew­nia­jąc skó­rze ide­al­ną miej­ską ochro­nę. Fil­try UVA i UVB pozo­sta­ją na powierzch­ni skó­ry, nie wni­ka­jąc w jej głąb. Dodat­ko­wo, zapew­nia­ją sta­bil­ną foto­ochro­nę przez cały dzień i opty­mal­ną tole­ran­cję for­mu­ły. Ich foto­sta­bil­ność zosta­ła zop­ty­ma­li­zo­wa­na tak, aby zapew­nić jesz­cze bar­dziej sku­tecz­ną ochro­nę. Tar­cza bio­lo­gicz­na dzia­ła zaś w skó­rze, reak­ty­wu­jąc jej zdol­no­ści do samo­obro­ny poprzez czte­ry mecha­ni­zmy ochron­ne. Tą ultra – sku­tecz­ną ochro­nę mar­ka udo­sko­na­li­ła o trzy dzia­ła­nia: obro­nę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, ogra­ni­cze­nie szko­dli­we­go wpły­wu połą­cze­nia pro­mie­nio­wa­nia UV/polutantów i kaska­dy reak­cji oksy­da­cyj­nych odpo­wie­dzial­nej za uszko­dze­nia skó­ry oraz inten­syw­ną sty­mu­la­cję sys­te­mu obron­ne­go skó­ry. For­mu­ła ta zawie­ra kok­tajl roślin­nych skład­ni­ków aktyw­nych, chro­nią­cych i wzmac­nia­ją­cych skó­rę. Dzię­ki niej akty­wo­wa­nych jest sie­dem mecha­ni­zmów ochron­nych, zgod­nych z potrze­ba­mi skó­ry. W efek­cie,  Sisley Paris All Day All Year przy­wra­ca skó­rze pięk­ny wygląd oraz akty­wu­je jej mecha­ni­zmy ochron­ne w śro­do­wi­sku miej­skim: hamu­je szko­dli­we połą­cze­nie pro­mie­nio­wa­nia UV i polu­tan­tów, dzię­ki cze­mu skó­ra jest mniej obcią­żo­na i lepiej radzi sobie ze szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. Przy­wra­ca jej natu­ral­ny sys­tem obron­ny, dzia­ła­jąc opty­mal­nie, co pozwa­la jej chro­nić się przed przy­spie­szo­nym sta­rze­niem i odzy­skać jej wewnętrz­ną siłę. Po odzy­ska­niu swo­jej natu­ral­nej siły, skó­ra chro­nio­na jest przed przy­spie­szo­nym sta­rze­niem się: sta­je się gład­sza i gęst­sza. Zmarszcz­ki ule­ga­ją spły­ce­niu, a cera sta­je się pro­mien­na i peł­na wital­no­ści, a pięk­no oraz mło­dzień­czy wygląd skó­ry jest przywrócony.

Sisley Paris All Day All Year bazu­je na mocy natu­ry, a jego dzia­ła­nie opie­ra się na akty­wo­wa­niu klu­czo­wych mecha­ni­zmów obron­nych skó­ry przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Dzię­ki nie­mu otrzy­mu­je­my ide­al­nie chro­nio­ną skó­rę, co pozwa­la odzy­skać pew­ność sie­bie pod­czas codzien­nych aktyw­no­ści. Jed­no­cze­śnie, to nie­zbęd­ny krok codzien­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, któ­ry z powo­dze­niem moż­na sto­so­wać codzien­nie i przez cały rok. Nawil­ża­ją­ca for­mu­ła pro­duk­tu spra­wia, że moż­na go apli­ko­wać  samo­dziel­nie bądź jako final­ny krok rytu­ału, jako ochron­ny „top coat” nakła­da­ny na codzien­ną pie­lę­gna­cję skó­ry. W dodat­ku, dosto­so­wa­ny jest zarów­no dla kobiet, jak i męż­czyzn w każ­dym wie­ku. Jego lek­ka i jedwa­bi­sta kon­sy­sten­cja  o deli­kat­nym, bota­nicz­nym zapa­chu szał­wii, maje­ran­ku i jałow­ca, ukoi każ­de zmy­sły. W dodat­ku, ten wyjąt­ko­wy pro­dukt ukry­to w pięk­nym, szkla­nym opa­ko­wa­niu z sys­te­mem air­less. Wewnętrz­ną saszet­kę wypeł­nio­no zaś for­mu­łą, przez co kur­czy się w mia­rę uży­wa­nia pro­duk­tu, a po jego skoń­cze­niu pomp­kę i wore­czek moż­na oddzie­lić od szkla­ne­go fla­ko­nu, czy­niąc go zdat­nym do recyklingu.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Sisley Paris Ecological Compound Advanced Formula - nowa, doskonalsza odsłona kultowej emulsji

Mar­ka Sisley pre­zen­tu­je nową, jesz­cze bar­dziej zaawan­so­wa­ną for­mu­łę swo­je­go świa­to­we­go best­sel­le­ra. Moc­niej­sza, bar­dziej kom­plet­na, a jed­no­cze­śnie uni­wer­sal­na i zaawan­so­wa­na for­mu­ła Eco­lo­gi­cal Com­po­und gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­wą sku­tecz­ność w oddzia­ły­wa­niu na eko­sys­tem skó­ry. Już od chwi­li powsta­nia, a…
Więcej
MakijażUroda

Piękno nagiej cery - Sisley Paris Phyto - Teint Nude

Sub­tel­ne, saty­no­we wykoń­cze­nie i efekt nagiej skó­ry? Teraz to moż­li­we. Naj­now­szy pod­kład mar­ki Sisley Paris to obiet­ni­ca maki­ja­żu tak lek­kie­go i nie­do­strze­gal­ne­go, że skó­ra zda­je się być naga. Wszyst­ko to dzię­ki wyjąt­ko­wej kon­sy­sten­cji na bazie…
Więcej
ModaUroda

Gdy ciepło podkreśla piękno włosów - odbudowujący i termoochronny The Cream 230 Hair Rituel by Sisley Paris

A gdy­by tak cie­pło rege­ne­ro­wa­ło wło­sy? Naj­now­sza wyjąt­ko­wa, inno­wa­cyj­na for­mu­ła wzmac­nia­ją­cą Sisley Paris jest prze­zna­czo­na nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Hair Ritu­el by Sisley The Cre­am 230, dzia­ła­jąc pod wpły­wem cie­pła chro­ni i odbu­do­wu­je wło­sy. Obecnie…
Więcej