Wywiady

ZUO CORP. Sztuka w pełni użytkowa

Są niczym sza­ra emi­nen­cja pol­skiej mody. Każ­dy zna ZUO CORP., choć przed­sta­wi­cie­le mar­ki w mediach poja­wia­ją się spo­ra­dycz­nie. Ich pro­jek­ty mają war­tość nie tyl­ko modo­wą, ale i sen­ty­men­tal­ną, zabie­ra­ją nas w kul­tu­ro­wą podróż. Bar­tek Micha­lec i Łukasz Laskow­ski stwo­rzy­li kor­po­ra­cję z czar­nym humo­rem. Lubią cho­dzić pod prąd.

Więcej