Zdrowie

Jak dbać o zdrowy sen?

Ist­nie­je wie­le czyn­ni­ków, któ­re mogą zakłó­cać spo­koj­ny sen. Wśród nich jest kil­ka popu­lar­nych środ­ków pobu­dza­ją­cych, takich jak kawa oraz nie­któ­re leki. Kalo­rycz­ny posi­łek zje­dzo­ny tuż przed snem oraz inten­syw­ne ćwi­cze­nia fizycz­ne tak­że mogą powo­do­wać problemy…

Więcej