JedzenieZdrowie

Błonnik pokarmowy – jak wpływa na organizm?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Jest uwa­ża­ny za sprzy­mie­żeń­ca szczu­płej syl­wet­ki. Wystę­pu­je natu­ral­nie w zbo­żach, owo­cach, warzy­wach, nasio­nach. Mimo tego, że nie ma zna­cze­nia dla orga­ni­zmu pod kątem war­to­ści odżyw­czej, jest on nie­zbęd­ny w codziennej…

Więcej