Zapach Mężczyzny – klasyki i nowości dla każdego faceta

Tekst: Mate­usz Bill Zdję­cia: pinterest.com, ruthlewisillustrations.com Każ­dy świa­do­my sie­bie męż­czy­zna wie że ide­al­nym dopeł­nie­niem sty­lu i wła­sne­go ‘’ja’’  jest per­fek­cyj­nie dobra­ny zapach. Era w któ­rej to per­fu­my…