NewsroomUroda

Zapach Mężczyzny – klasyki i nowości dla każdego faceta

Każdy świadomy siebie mężczyzna wie że idealnym dopełnieniem stylu i własnego ‘’ja’’  jest perfekcyjnie dobrany zapach. Era w której to perfumy były zarezerwowane wyłącznie dla kobiet już dawno przeminęła a rynek zapachów dla mężczyzn prężnie się rozwija, dając nam całą gamę rozmaitych perfum w zależności od okazji, pary roku czy nawet typu osobowości. Przedstawiamy zatem listę zarówno nowości jak i klasyków specjalnie wyselekcjonowaną dla naszych czytelników.

1. Paco Rabanne 1 Million Intense

Kla­syk gatun­ku i popu­lar­ny na całym świe­cie zapach ostat­nio miał swo­ją pre­mie­rę w nowej inten­syw­nej odsło­nie. Zmy­sło­we połą­cze­nie kar­da­mo­nu, pie­przu i cyna­mo­nu, ide­al­ny na spe­cjal­ne oka­zję i wie­czor­ne wyj­ścia. Kie­ro­wa­ny do męż­czy­zny ele­ganc­kie­go i stonowanego.

perfumy Dior Homme

2. Dior Homme Perfum

Czy­sty i kon­kret­ny zapach pod­krę­co­ny nutą skó­ry i mio­du. Ide­al­nie kom­po­nu­je się na skó­rze sil­ne­go i nie­za­leż­ne­go męż­czy­zny uwal­nia­jąc swo­ją nie­sa­mo­wi­tą woń z każ­dą godzi­ną. Jego ogrom­nym atu­tem jest inten­syw­ność i dłu­gość utrzy­my­wa­nia się nawet na opor­nej skórze.

3. Dolce & Gabbana Pour Homme

Kla­syk stwo­rzo­ny w 1994r. przez wło­ski duet zdo­był ser­ce zarów­no męż­czyzn jak i kobiet na całym świe­cie, otrzy­mu­jąc przy tym wszyst­kie moż­li­we nagro­dy w dzie­dzi­nie kunsz­tu per­fum. Istot­nym atu­tem jest wszech­stron­ność zapa­chu, ide­al­ny zarów­no w cią­gu dnia jak i na wie­czor­ne spo­tka­nia. Zmy­sło­wa i orzeź­wia­ją­ca nuta doda cha­rak­te­ru i sty­lu każ­de­mu mężczyźnie.

 4. Hermes Terre D’Hermes

Her­mes Ter­re D’Hermes jest luk­su­so­wym, deli­kat­nie korzen­nym męskim zapa­chem. Odda­je silę i ener­gię, któ­re są źró­dłem męskie­go ego. Jest sil­nie spe­cy­ficz­ną per­fu­mą któ­ra w połą­cze­niu z męskim cha­rak­te­rem stwo­rzy wyra­zi­stość sty­lu i oso­bo­wo­ści wobec któ­rej nie moż­na przejść obojętnie.

perfumy CK ONE

 5. Calvin Klein One

Praw­dzi­wy kla­syk wśród per­fum, zdo­był uzna­nie na całym świe­cie i wciąż jest w Top naj­le­piej sprze­da­ją­cych się zapa­chów. Swo­ją magię zawdzię­cza w pro­sto­cie i świe­żo­ści ide­al­nej na każ­dą porę dnia lecz nie jest to z pew­no­ścią zapach wieczorowy.

Tekst: Mate­usz Bill

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *