Znaczenie zabawy z dziećmi w wieku 2 – 4 lat

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Rysun­ki: Mario­la Pie­cho­wicz  Roz­wój psy­chicz­ny i umy­sło­wy dziec­ka trwa już od pierw­szych tygo­dni jego życia. W okre­sie nie­mow­lę­cym powo­li doj­rze­wa układ ner­wo­wy…