Dzieci

Znaczenie zabawy z dziećmi w wieku 2 – 4 lat

 Roz­wój psy­chicz­ny i umy­sło­wy dziec­ka trwa już od pierw­szych tygo­dni jego życia. W okre­sie nie­mow­lę­cym powo­li doj­rze­wa układ ner­wo­wy dziec­ka – kształ­tu­je się jego pamięć, zdol­no­ści poznaw­cze, moto­rycz­ne oraz koor­dy­na­cja wzro­ko­wo – słu­cho­wa. Umie­jęt­no­ści te…

Więcej