Czy kasza jaglana jest zdrowa?

Uzna­wa­na jest za jed­ną z naj­zdrow­szych kasz. Dobrze sma­ku­je na słod­ko, jak i sło­no. Nie zakwa­sza orga­ni­zmu. Jakie posia­da wła­ści­wo­ści i jak czę­sto powin­no się ją jeść?