Youtube dla dzieci: korzyści wynikające z użytkowania

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cja pra­so­wa Według danych sta­ty­stycz­nych ponad ⅔ przed­szko­la­ków regu­lar­nie korzy­sta z inter­ne­tu. Ich jed­no­ra­zo­wa sesja w sie­ci trwa oko­ło 45 minut. Co mogą  obej­rzeć w…