Uroda

Zapach jako dzieło sztuki

Sztu­ka nie­ustan­nie posze­rza swo­je pola o nowe dzie­dzi­ny i na prze­strze­ni lat może­my zaob­ser­wo­wać, jak arty­ści adap­tu­ją nowe płasz­czy­zny twór­cze na swój uży­tek. Tak było z fil­mem i foto­gra­fią, któ­re począt­ko­wo wca­le nie wcho­dzi­ły do…

Więcej