Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły pra­so­we Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza…

Zobacz program XX Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz

4 lip­ca w Stu­diu Kon­cer­to­wym Pol­skie­go Radia im. W. Luto­sław­skie­go rusza Jubi­le­uszo­wa, XX edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ple­ne­ro­we­go Festi­wa­lu Jazz na Sta­rów­ce. Jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­więk­szych pod wzglę­dem ilo­ści publicz­no­ści, festi­wal jaz­zo­wy w kra­ju – to wizy­tów­ka arty­stycz­na sto­li­cy oraz atrak­cja tury­stycz­na dla melo­ma­nów, tury­stów z Pol­ski i zagra­ni­cy. To, tak­że jed­nym z naj­dłuż­szych festi­wa­li jaz­zo­wych w Euro­pie i w Pol­sce, pod­czas któ­re­go, bez­płat­nie, publicz­ność ma moż­li­wość wysłu­cha­nia gwiazd muzy­ki jaz­zo­wej.