KalendarzWydarzenia

Moda na garażówki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Potocz­ne poję­cie ‘gara­żów­ka’ ozna­cza tyle co wymia­na, pchli targ, czy po pro­stu kier­masz rze­czy uży­wa­nych. Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­nych rze­czy, któ­re z kolei mogą przy­dać się innym. Trend orga­ni­zo­wa­nia wyprze­da­ży gara­żo­wych przybył…

Więcej