MATERIAŁOZNAWSTWO W PIGUŁCE

JUŻ ZA TYDZIEŃ 14 maja 2016 w Łodzi STARTUJE 1-DNIOWY  KURS PT. „MATERIAŁOZNAWSTWO I WŁÓKIENNICTWO ODZIEŻOWE” pro­wa­dzo­ny przez pro­fe­sjo­nal­nych szko­le­niow­ców, posia­da­ją­cych wie­lo­let­nie doświad­cze­nie.

Moda na garażówki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: tumblr.com, jedenactkocek.cz Potocz­ne poję­cie ‘gara­żów­ka’ ozna­cza tyle co wymia­na, pchli targ, czy po pro­stu kier­masz rze­czy uży­wa­nych. Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­nych…

Wielkie targi „Wybieram Polską Modę” w Pałacu Kultury i Nauki

W tym roku sezon świą­tecz­ny roz­po­czy­na­my w wiel­kim sty­lu. 23 listo­pa­da w samym ser­cu War­sza­wy, w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki odbę­dą się wiel­kie tar­gi „Wybie­ram…

GRAND BAZAR ­ Targi młodej mody Sobota, 11 października 2014

  Jeśli roz­po­czę­ta nie­daw­no jesień inspi­ru­je Cię do zmian, pro­po­nu­je­my roz­po­cząć je od sza­fy! Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Już 11 paź­dzier­ni­ka TFH Butik orga­ni­zu­je kolej­ną, odsło­nę Grand Baza­ru…

Łódź Design Festival

Czy odważ­ne pro­jek­to­wa­nie nie­sie za sobą obiet­ni­cę zmia­ny życia na lep­sze? W jaki spo­sób wpły­wa na pro­ces budo­wa­nia “Nowe­go Wspa­nia­łe­go Świa­ta”? Odpo­wie­dzi na te i…

POP UP SHOP # POLSCY PROJEKTANCI 6–7 września 2014

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Fashion Demo­cra­cy to impre­za typu Pop Up Shop. Jest pro­jek­tem orga­ni­za­to­rów WARSAW FASHION WEEKEND. Ini­cja­ty­wa stwo­rzo­na z myślą o ludziach: nowo­cze­snych, otwar­tych,…

Warszawa Singera

Już od 10 lat odby­wa się w War­sza­wie Festi­wal Kul­tu­ry Żydow­skiej War­sza­wa Sin­ge­ra. Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: festiwalsingera.pl Tego­rocz­na XI edy­cja roz­po­czy­na się 23 sierp­nia i…

INTIMISSIMI ON ICE OPERA POP

Lód jesz­cze nigdy tak nie roz­grze­wał! Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Inti­mis­si­mi On Ice Ope­ra Pop – świa­to­we gwiaz­dy show-biz­ne­­su, mistrzo­wie łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go oraz wio­dą­ca na euro­pej­skim ryn­ku…

TARGOWISKO WARSZAWA 9 SIERPNIA W TEMAT RZEKA!

Wiel­kie war­szaw­skie han­dlo­wa­nie ponow­nie w Temat Rze­ka 9 / 08 /14 w godzi­nach 11:00 – 18:00. Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Pla­ża przy Moście Ponia­tow­skie­go zamie­nia się w cen­trum…

INAUGURACJA 5. URODZIN WARSZAWY POWIŚLE

W śro­dę, 18 czerw­ca, roz­po­czy­na­my wiel­kie świę­to­wa­nie 5 uro­dzin War­sza­wy Powi­śle, któ­re potrwa­ją przez całe lato! W związ­ku z powyż­szym na ten okres orga­ni­za­to­rzy zapla­no­wa­li mnó­stwo…

Polowanie na design na WZORACH

24 maja odby­ły się po raz trze­ci War­szaw­skie Tar­gi Desi­gnu Wzo­ry. W indu­strial­nej prze­strze­ni dru­kar­ni na Pra­dze moż­na było poroz­ma­wiać i kupić meble pol­skich pro­jek­tan­tów.…