Wrzenie Świata w służbie literatury. Rozmowa z Mariuszem Szczygłem

Roz­ma­wia­ła: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 W samym ser­cu War­sza­wy, na tyłach uli­cy Nowy Świat, znaj­du­je się Wrze­nie Świa­ta – kawia­r­nio-księ­­ga­r­nia, któ­ra łączy miło­śni­ków kawy i dobrej lite­ra­tu­ry non-fic­tion.…