Kobiety szpiedzy

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: loc.gov, pinterest.com Szpie­dzy wie­lo­krot­nie odgry­wa­li ogrom­ne zna­cze­nie w prze­bie­gu histo­rii. Wpły­wa­li na wyni­ki wojen, prze­pływ infor­ma­cji oraz życie ogrom­nej ilo­ści ludzi. Mimo…

Ikona stylu: Giovanna Battaglia

Sty­list­ka i dyrek­tor mody wło­skie­go „Vogue Gio­iel­lo” Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdje­cia: citizencouture.com, tumblr.com, fabsugar.com Gio­van­na Bat­ta­glia – sty­list­ka i redak­tor­ka mody, była model­ka i muza Dolce &