Pasta na słodko, czyli makaroniki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: macaroncafe.com, wikipedia.com Prze­pis: www.beawkuchni.com Mają oby­wa­tel­stwo wło­skie, dora­sta­ły i w peł­ni doj­rza­ły we Fran­cji, a swo­je świę­to obcho­dzą 20 mar­ca. Mowa…

Olivia Palermo projektuje obuwie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: vogue.com.au Film: youtube.com Zna­my już kuli­sy nowej modo­wej kola­bo­ra­cji. Popu­lar­na w bran­ży ame­ry­kań­ska cele­bryt­ka i blo­ger­ka modo­wa Oli­via Paler­mo współ­two­rzy­ła naj­now­szą…

Włoska moda zatriumfowała na Capri

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.mx, fashionisers.com, instagram.com Wiel­kich kre­ato­rów mody poznać moż­na po tym, że nie­ustan­nie zachwy­ca­ją i pomi­mo upły­wu lat wciąż nas zaska­ku­ją. Tak jest…

Luksusowy apartament z magicznym widokiem na panoramę Wenecji

 5-cio gwiazd­ko­wy hotel The Grit­ti Pala­ce w Wene­cji nale­ży do luk­su­so­wej sie­ci Star­wo­od Hotels & Resorts Luxu­ry Col­lec­tion. Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: cntraveler.com, weloveveneto.com, media.theagencyre.com, fourthfloorwalkup.com Już na począt­ku…

Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: trendland.com Zbli­ża się pora waka­cyj­nych wyjaz­dów, któ­re naj­le­piej spę­dzić w miłym towa­rzy­stwie, odkry­wa­jąc mało zna­ne i tajem­ni­cze miej­sca. Takie jest wło­skie mia­sto Mate­ra…