Zdrowie

Suplementacja witaminy D

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pinterest.com Wita­mi­na D to jed­na z czte­rech wita­min roz­pusz­czal­nych w tłusz­czach. Jest nie­zbęd­na przede wszyst­kim do regu­la­cji gospo­dar­ki wap­nio­­wo- fos­fo­ra­no­wej, zapo­bie­ga­nia krzy­wi­cy, hipo­kal­ce­mii i oste­oma­la­cji. Powsta­je w skó­rze (a dokład­nie w…

Więcej