Jedzenie

Właściwości odżywcze winogron

Wino­gro­na to naj­bar­dziej popu­lar­ne owo­ce na całym świe­cie. W zależ­no­ści od odmia­ny oraz zawar­to­ści barw­ni­ków owo­ce wino­ro­śli mogą mieć róż­ną bar­wę: od zie­lo­nej, przez róż­ne odcie­nie fio­le­tu, aż po ciem­no­gra­na­to­wą. Wino­gro­na wyko­rzy­sty­wa­ne są mię­dzy inny­mi do pro­duk­cji…

Więcej