Czym jest piękno?

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: harpersbazaar.com Ludzie potrze­bu­ją defi­ni­cji. Tacy już jeste­śmy. Lubi­my, kie­dy coś jest jasno okre­ślo­ne, wyraź­nie i przej­rzy­ście nazwa­ne. Co jest oczy­wi­ście logicz­ne, gdyż zde­fi­nio­wa­nie…