NewsroomUroda

Czym jest piękno?

Tekst: Julia Szułdrzyńska

Ludzie potrze­bu­ją defi­ni­cji. Tacy już jeste­śmy. Lubi­my, kie­dy coś jest jasno okre­ślo­ne, wyraź­nie i przej­rzy­ście nazwa­ne. Co jest oczy­wi­ście logicz­ne, gdyż zde­fi­nio­wa­nie zna­czy tyle, co okre­śle­nie. Jed­nak pew­nych pojęć nie da się zde­fi­nio­wać. Pew­nych rze­czy uczy­my się całe życie, odkry­wa­my na każ­dym kro­ku, sta­le poszu­ku­je­my. Tak wła­śnie jest z poję­ciem pięk­na. Mimo że każ­dy z nas ma inne gusta i podo­ba­ją nam się róż­ne rze­czy, pod­świa­do­mie ogrom­ny wpływ na to co uzna­je­my za pięk­ne, ma oto­cze­nie, media, czy nasi ido­le. Wła­śnie dzię­ki tym czyn­ni­kom w gło­wach zako­do­wa­ną mamy infor­ma­cję : pięk­ny = nie­ska­zi­tel­ny = ide­al­ny. Ostat­nio jed­nak coraz gło­śniej jest o posta­ciach, któ­re wal­czą o to, aby zmie­nić taki sys­tem myśle­nia. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki tym nie­zwy­kłym kobie­tom świat dostrze­że to, że pięk­no jest znacz­nie głęb­szym poję­ciem, któ­re­go nie może­my ogra­ni­czać tak pusty­mi sło­wa­mi jak „ide­al­ny”, czy „per­fek­cyj­ny”.

Win­nie Har­low, zna­na rów­nież jako Chan­tel­le Brown-Young, jest dzie­więt­na­sto­let­nią model­ką cier­pią­cą na bie­lac­two. Po tym jak dłu­go była szy­ka­no­wa­na przez swo­ją odmien­ność, w 2011 roku posta­no­wi­ła nakrę­cić fil­mik, w któ­rym szcze­rze opo­wia­da o swo­jej cho­ro­bie, a następ­nie umie­ści­ła go na Youtu­be. Teraz nie tyl­ko cho­dzi po licz­nych wybie­gach, ale tak­że wzię­ła udział w kam­pa­nii Die­se­l’a.

Jedyną osobą, która może sprawić, że nie będziesz czuła się piękna, jesteś ty sama. Najpierw musisz pokochać siebie, aby inni cię pokochali.” – mówi.

Andre­ja Pejic jest trans­sek­su­al­ną model­ką, któ­ra jesz­cze do 2014 roku cho­dzi­ła po wybie­gach jako andro­ge­nicz­ny model, Andrej Pejic. Okre­śla­ła sie­bie jako „balan­su­ją­cą pomię­dzy płcia­mi”. Austra­lij­ka zro­bi­ła praw­dzi­wą rewo­lu­cję na wybie­gach, zachwy­ci­ły się nią naj­słyn­niej­sze domy mody, w tym Jean-Paul Gaul­tier, u któ­re­go wzię­ła udział zarów­no w poka­zie dam­skiej jak i męskiej kolekcji.

Jil­lian Mer­ca­do cier­pi na dys­tro­fię mię­śnio­wą i na co dzień poru­sza się na wóz­ku inwa­lidz­kim. Na nim też wystą­pi­ła w kam­pa­niach mar­ki Die­sel, oraz Nordstrom.

Był czas, kiedy porównywałam się do ludzi wokół mnie. Szybko jednak zdałam sobie sprawę, że żyłam w kłamstwie. Musimy przestać patrzeć na wskazówki, jak być piękne, powinnyśmy być naszymi własnymi kompasami”.

Jamie Bre­wer, aktor­ka zna­na głów­nie z roli w Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry, zaist­nia­ła ostat­nio rów­nież na wybie­gu. Była pierw­szą kobie­tą z zespo­łem Downa, któ­ra wzię­ła udział w New York Fashion Week. Mimo że przy­szło­ści z wybie­giem nie wią­że, uwa­ża, że jej wystą­pie­nie było zna­czą­cym momen­tem dla wie­lu dziew­czyn na całym świecie.

To niezwykłe, móc inspirować młode kobiety, oraz zachęcać je do tego, by zawsze były sobą i pokazywały to.”

 

Robyn Law­ley jest Austra­lij­ką, któ­ra udo­wad­nia, że roz­miar 12 (odpo­wied­nik euro­pej­skie­go 40) nie jest prze­szko­dą do tego, aby zaist­nieć w świe­cie mody. Wzię­ła udział w licz­nych sesjach zdję­cio­wych jako model­ka plus size, cho­ciaż sama za taką się nie uwa­ża. Poza tym pro­jek­tu­je stro­je kąpie­lo­we prze­zna­czo­ne dla każ­dej figu­ry oraz nama­wia pro­jek­tan­tów, aby pre­zen­to­wa­li swo­je ubra­nia tak­że w więk­szych roz­mia­rach. Ma nadzie­ję, że w ten spo­sób wpły­nie na to co poka­zy­wa­ne jest w rekla­mach oraz na wybie­gach, a co za tym idzie, pomo­że kobie­tom zaak­cep­to­wać swo­je cia­ła. Nie rozu­mie dla­cze­go pro­jek­tan­ci obec­nie uwa­ża­ją, że to kobie­ta powin­na paso­wać do ubra­nia a nie… ubra­nie do kobiety.

Deni­se Bidot była pierw­szą model­ką plus size, któ­ra wzię­ła udział w NYFW. Mia­ło to miej­sce w 2014 roku. Moż­na ją było tak­że zoba­czyć w kam­pa­niach takich skle­pów jak Nord­strom, Macy­’s, Tar­get, czy Fore­ver 21. Obec­nie jest rzecz­nicz­ką „Curves”, kam­pa­nii, któ­rej celem jest wywo­ła­nie poru­sze­nia w kie­run­ku akcep­ta­cji wła­sne­go ciała.

Chodzi tylko o to, aby dobrze czuć się w swoim ciele. Nie ma złego sposobu na bycie kobietą.”

 

Car­men Del­l’O­re­fi­ce w wie­ku 83 lat poja­wi­ła się na okład­ce Har­pe­r’s Baza­ar Tha­iland … i jest obec­nie naj­star­szą pra­cu­ją­cą model­ką. Przy­go­dę z mode­lin­giem roz­po­czę­ła, kie­dy mia­ła lat 15, wraz z poja­wie­niem się na okład­ce Vogue. Przez cały czas pra­co­wa­ła mniej, lub bar­dziej inten­syw­nie. Teraz może­my ją podzi­wiać na stro­nach takich maga­zy­nów jak vogue, W, czy Har­pe­r’s Baza­ar oraz w kam­pa­nii Rolex i Target.

Rain Dove wie­rzy, że jej pra­ca jest for­mą akty­wi­zmu. Jako andro­ge­nicz­na model­ka, pre­zen­tu­ją­ca zarów­no ubra­nia dla męż­czyzn jak i dla kobiet, pra­gnie pod­kre­ślić, że są to ubra­nia przede wszyst­kim dla ludzi.

Uważam, że są różne formy aktywizmu. Kobiety nie powinny wkraczać w męskie role, aby zyskać równouprawnienie. Powinny być po prostu sobą. I to właśnie chcę przekazać. Nie powinniśmy odzieży klasyfikować na męską i damską ale po prostu traktować ją jako ubranie dla ludzi. I to zwraca uwagę na nasze wnętrze, wartości, a nie wygląd zewnętrzny.”

 For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Uroda

  Jak rozpoznać swój typ cery?

  Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
  Więcej
  MakijażUroda

  Jak działają płyny micelarne?

  Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
  Więcej
  NewsroomUroda

  Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

  Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej  Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej szkodzą.…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *