DESIGN ZNÓW OPANUJE WARSZAWĘ czyli WAWA DESIGN FESTIWAL

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we W dniach 5–14 wrze­śnia 2014 w SOHO Fac­to­ry odbę­dzie się dru­ga edy­cja war­szaw­skie­go festi­wa­lu desi­gnu WAWA DESIGN FESTIWAL.  W tym roku pod…