Mateusz Gessler i jego Warszawa Wschodnia. Wywiad dla Vers-24

Mate­usz Ges­sler, wła­ści­ciel War­sza­wy Wschod­niej opo­wia­da nam o swo­ich (nie tyl­ko) kuli­nar­nych inspi­ra­cjach i sztu­ce bycia odważ­nym bez wzglę­du na wszyst­ko.