Niezapomniane okładki magazynów, nie tylko modowych

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia:  pinterest.com, prattlibrary.org, prafulla.net Przy­jem­nie jest wspo­mi­nać lep­sze chwi­le swo­je­go życia, nie­za­po­mnia­ne momen­ty, któ­re wywo­łu­ją uśmiech na twa­rzy. To samo dzie­je się w świe­cie mody,…

Nowa, nietypowa It Girl, czyli Dakota Johnson x Vogue

Anna Win­to­ur lubi podej­mo­wać odważ­ne decy­zje i może dla­te­go tak dłu­go utrzy­mu­je się na stoł­ku redak­tor naczel­nej Biblii Mody. Pierw­sza okład­ka za jej kaden­cji zmie­ni­ła obli­cze mody hau­te cutu­re. Ostat­nia, któ­ra wywo­ła­ła kon­tro­wer­sje to ta z Kim Kar­da­shian. Jakie reak­cje wywo­ła Dako­ta John­son?